Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

НЕСЕ́БЫР

Авторы: Г. Д. Шкундин (история), Н. Хрисимов (археология и история), П. С. Павлинов (архитектура) /2013/. Актуализация: редакция БРЭ /2021/

НЕСЕ́БЫР (Не­себър), го­род на вос­то­ке Бол­га­рии, в обл. Бур­гас. Нас. 13,6 тыс. чел. (2019). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря, к се­ве­ру от г. Бур­гас.

История

Впер­вые упо­мя­нут Ге­ро­до­том. Ос­но­ван гре­ка­ми-до­рий­ца­ми (вы­ход­ца­ми из Ме­гары, Хал­ке­до­на, Ви­зан­тия) в кон. 6 в. до н. э. Его назв. Ме­сем­врия (Ме­сем­брия; греч. Μεσημβρία ) Ни­ко­лай Да­мас­ский и Стра­бон свя­зы­ва­ют с ле­ген­дар­ным ос­но­ва­те­лем го­ро­да – Мел­сом; «бриа» счи­та­ет­ся до­бав­ле­ни­ем от фра­кий­ско­го «го­род», что со­от­вет­ст­ву­ет на­ли­чию здесь ук­ре­п­лён­но­го по­се­ле­ния фра­кий­цев, изу­чав­ше­го­ся в хо­де рас­ко­пок. Стал од­ним из круп­ных эко­но­мич. цен­тров на зап. бе­ре­гу Чёр­но­го м. С 440 до н. э. вы­пус­кал мо­не­ту, в т. ч. зо­ло­тую, се­реб­ря­ную (до сер. 4 в. до н. э. по афин­ским стан­дар­там). С 425/424 до н. э. вхо­дил в Де­лос­ский со­юз. Ок. сер. 4 в. до н. э. за­хва­чен ца­рём Ма­ке­до­нии Фи­лип­пом ІІ. По­сле рас­па­да дер­жа­вы Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го по­мо­гал г. Кал­ла­тис в борь­бе с диа­до­хом Ли­си­ма­хом, соз­дал эм­по­рии (фак­то­рии) На­влох (ве­ро­ят­но, совр. бол­гар­ский г. Об­зор) и, воз­мож­но, Би­зо­не (ны­не бол­гар­ский г. Ка­вар­на). Во 2 в. до н. э. вое­вал с Апол­ло­ни­ей Пон­тий­ской (ны­не Со­зо­пол), сна­ча­ла рас­ши­рил свои вла­де­ния, но за­тем по­тер­пел по­ра­же­ние. В нач. 1 в. до н. э. во­шёл в дер­жа­ву Мит­ри­да­та VІ Ев­па­то­ра. В 72–71 до н. э. без со­про­тив­ле­ния взят рим. вой­ска­ми под ко­манд. Лу­кул­ла. Окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к Рим. им­пе­рии в нач. 1 в. н. э.; вхо­дил в со­став про­вин­ций Ма­ке­до­ния, Мё­зия, Фра­кия (со 2 в.), Ге­ми­мон­тий (с нач. 4 в.). В со­ста­ве Рим. им­пе­рии поль­зо­вал­ся ря­дом при­ви­ле­гий, про­дол­жал че­кан­ку собств. мо­не­ты. По дан­ным Про­ко­пия Ке­са­рий­ско­го, в сер. 6 в. по при­ка­зу имп. Юс­ти­ниа­на І Ве­ли­ко­го в городе ве­лось ин­тен­сив­ное строи­тель­ство. Ок. 587 ра­зо­рён ава­ра­ми. В сер. 7 в. при имп. Кон­стан­те ІІ не­мно­го­числ. на­се­ле­ние уве­ли­чи­лось пе­ре­се­лен­ца­ми из Апа­меи (Си­рия). В 680 по­лу­чил ста­тус епи­скоп­ско­го го­ро­да. По­сле со­зда­ния Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва опор­ный пункт Ви­зан­тии для во­ен. дей­ст­вий в Бол­га­рии; здесь рас­по­ла­га­лась и ко­мер­киа­рия для сбо­ра тор­го­вых по­шлин и на­ло­гов с фе­мы Фра­кия. В 812 го­род по­стра­дал при за­хва­те болг. ха­ном Кру­мом, ко­то­рый пе­ре­име­но­вал его в Н. (в дальнейшем в периоды визант. гос­подства известен как Месемврия, турец­кого – как Мисиври; официально получил совр. назв. в 1934). С 863 вновь при­над­ле­жал Ви­зан­тии. Ме­ж­ду 894 и 904 (при ца­ре Си­ме­о­не) пе­ре­шёл к Бол­га­рии, но в 971 сно­ва за­хва­чен Ви­зан­ти­ей. В 11 в. од­на из баз ви­зант. фло­та. В 1063 силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния. При имп. Алек­сее IІ Ком­ни­не епи­скоп Н. стал ми­тро­по­ли­том. В 1185–87 база Византии для борьбы с болг. восстанием, которое возглавляли бр. Асени. Ме­ж­ду 1197 и 1207 при ца­ре Ка­лоя­не во­шёл в со­став Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва. В 1257 раз­граб­лен ве­не­ци­ан­ским фло­том; в 1263 болг. дес­пот Ми­цо пе­ре­дал Н. Ви­зан­тии; в 1304 взят болг. ца­рём Фео­до­ром Свя­то­сла­вом, в 1330 ото­шёл к Ви­зан­тии, но в 1331, по­сле по­бе­ды бол­гар при Ру­со­ка­ст­ро, жи­те­ли Н. ре­ши­ли пе­рей­ти под власть болг. ца­ря. В 1351 раз­граб­лен от­ря­дом под ко­манд. ге­ну­эз­ско­го ген. П. До­риа, в 1364 жи­те­ли Н. вы­дер­жа­ли дол­гую оса­ду ви­зан­тий­цев. В 1366 го­род за­хва­чен ры­ца­ря­ми Ама­дея VI, гра­фа Са­вой­ско­го, ко­то­рый ус­ту­пил его Ви­зан­тии. Не­смот­ря на вой­ны, 13–14 вв. – вре­мя рас­цве­та Н.; в пе­ри­од прав­ле­ния ца­ря Ива­на Алек­сан­д­ра (сер. 14 в.) он был од­ним из важ­ней­ших го­ро­дов Болг. цар­ст­ва. В 1396 за­хва­чен тур­ка­ми-ос­ма­на­ми, ко­то­рые вы­се­ли­ли осн. часть на­се­ле­ния Н. В 1403–52 вновь в со­ста­ве Ви­зан­тии. В 1452 пе­ре­дан ре­ген­ту венг. ко­ро­лев­ст­ва Я. Хунь­я­ди. В 1453 силь­но по­стра­дал при за­хва­те тур. вой­ска­ми, вклю­чён в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии. Часть жи­те­лей Кон­стан­ти­но­по­ля (по­сле его па­де­ния в 1453) пе­ре­се­ле­на в Н., со­хра­нив иму­ще­ст­во и ста­тус. 15–18 вв. – вре­мя упад­ка Н., го­род не­од­но­крат­но опус­то­шал­ся и ра­зо­рял­ся. С 1878 в со­ста­ве Вос­точ­ной Ру­ме­лии, с 1885 – Бол­га­рии. В 1913 по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния. С 1956 по­лу­чил ста­тус го­ро­да-му­зея.

Архитектура

Го­род со­сто­ит из двух час­тей: Ста­ро­го Н. на ска­ли­стом по­лу­ост­ро­ве (дли­на 850 м, ши­ри­на ок. 300 м), свя­зан­но­го с ма­те­ри­ком уз­ким пе­ре­шей­ком дли­ной ок. 400 м, и Но­во­го Н. (осн. часть го­ро­да; здесь на­хо­дит­ся ку­рорт Сол­неч­ный Бе­рег, боль­шин­ст­во совр. зда­ний, в т. ч. оте­лей). Ар­хео­ло­гич. рас­коп­ка­ми в Ста­ром Н. изу­ча­лось ук­ре­п­лён­ное фра­кий­ское по­се­ле­ние, в т. ч. кре­по­ст­ная сте­на с во­ро­та­ми. Древ­ней­шая при­стань (2-е тыс. до н. э.) ло­ка­ли­зо­ва­на в сев. час­ти по­лу­ост­ро­ва; есть дан­ные о на­ли­чии при­ста­ни и в юж. час­ти по­лу­ост­ро­ва, ко­то­рый за­ни­мал пл. до 40 га (ок. 1/3, вклю­чая ан­тич­ный нек­ро­поль, унич­то­же­на зем­ле­тря­се­ния­ми, по­вы­ше­ни­ем уров­ня мо­ря и т. д.).

Несебыр. Улица Старого города с руинами базилики Святой Софии и домами 19 в.
Несебыр. Церковь Христа Пантократора. Сер. 14 в.

В Ста­ром Н. за час­тич­но со­хра­нив­шей­ся сте­ной, по­стро­ен­ной в ан­тич­ный и ран­не­ви­зан­тий­ский пе­ри­оды (кон. 5–3 вв. до н. э., сер. 5–6 вв. н. э.; ре­кон­струи­ро­ва­на во 2 в., в кон. 6 – нач. 7 вв., 9 в., во 2-й пол. 11 в., 14 в.; гор. во­ро­та вос­ста­нов­ле­ны в 1970-е гг.), со­хра­ни­лись ос­тат­ки ан­тич­ных и ран­не­ви­зан­тий­ских по­стро­ек: фун­да­мен­ты ак­ро­по­ля, аго­ры, пе­ри­сти­ля, хра­ма Зев­са и хра­ма в цен­тре по­лу­ост­ро­ва (все 6–5 вв. до н. э.), те­ат­ра, эл­ли­ни­стич. до­мов 4–2 вв. до н. э., фраг­мен­ты др.-рим. ак­ве­ду­ка, во­до­про­во­да (5–6 вв. н. э.), терм с боль­шим за­лом, сво­ды ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ли мра­мор­ные ко­лон­ны с ко­ринф­ски­ми ка­пи­те­ля­ми (6 в. н. э., ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в кон. 8 – нач. 9 вв.). Ста­рый Н. из­вес­тен сре­до­то­чи­ем ср.-век. цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди ран­не­ви­зант. хра­мов – руи­ны 3-не­фных с нар­тек­сом и 3-гран­ной центр. аб­си­дой ба­зи­лик: Св. Со­фии (Ста­рая Ми­тро­по­лия) с 2 яру­са­ми арок, от­де­ляю­щих бо­ко­вые не­фы, и фун­да­мен­та­ми ат­риу­ма (по­строе­на в кон. 5 – нач. 6 вв. на фун­да­мен­те ан­тич­но­го хра­ма Апол­ло­на, пе­ре­строе­на в нач. 9 в.; функ­цио­ни­ро­ва­ла до кон. 18 в.; со­хра­нил­ся син­трон) и рас­по­ло­жен­ной на сев.-вост. мы­су Бо­го­ро­ди­цы Уми­ле­ния «Мор­ская» (сер. 6 в.; бо­ко­вые не­фы с вос­то­ка за­вер­ше­ны 3-кон­хо­вы­ми аб­си­да­ми) быв. мо­на­сты­ря (функ­цио­ни­ро­вал до 15 в.); фун­да­мен­ты 2 ба­зи­лик в зап. час­ти го­ро­да. В 10–12 вв. по­строе­ны церк­ви: кре­сто­во-ку­поль­ная ка­мен­ная Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля с вы­со­ким круг­лым ба­ра­ба­ном (10 в.; в ин­терь­е­ре – фраг­мен­ты фре­сок 14 и 16–17 вв., ху­дож. га­ле­рея), не­боль­шая 4-столп­ная ц. Св. Ди­мит­рия (пред­по­ло­жи­тель­но 11 в.; её руи­ны об­на­ру­же­ны ар­хео­ло­га­ми в 1968), ба­зи­ли­каль­ная ка­мен­но-кир­пич­ная Св. Сте­фа­на (Но­вая Ми­тро­по­лия; кон. 11 – нач. 12 вв., зап. часть уве­ли­че­на в 1590-е гг., при­твор при­стро­ен в 18 в.; рос­пи­си – 1599, в нар­тек­се 18 в.; де­рев. ико­но­стас 16 в.). Б. ч. со­хра­нив­ших­ся церк­вей от­но­сит­ся к 13–14 вв. – это хра­мы т. н. жи­во­пис­но­го сти­ля (со­че­та­ние бе­ло­го кам­ня и кир­пи­ча, лом­бард­ских ар­ка­тур и 3-ароч­ных окон по­лу­круг­лых фрон­то­нов; ар­хи­воль­ты арок с зе­лё­ны­ми ке­ра­мич. ро­зет­ка­ми, узор­ча­тая кир­пич­ная клад­ка, зуб­ча­тые кар­ни­зы и гли­ня­ные ро­зет­ки, че­ре­до­ва­ние раз­но­ве­ли­ких ниш, со­по­став­ле­ние объ­ё­мов рас­по­ло­жен­ной над нар­тек­сом 4-гран­ной звон­ни­цы и ку­по­ла). К ним при­над­ле­жат уд­ли­нён­ные в пла­не од­но­не­фные с нар­тек­са­ми, но с не­со­хра­нив­ши­ми­ся ба­ра­ба­на­ми и звон­ни­ца­ми ц. Свя­тых ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла (сер. 13 в.) и рас­по­ло­жен­ная ря­дом ц. Св. Па­ра­ске­вы (вско­ре по­сле 1236), руи­ны ц. Св. Фео­до­ра (сев. и зап. фа­са­ды 13 в., вост. часть пе­ре­строе­на; ико­но­стас 17 в.; ны­не ху­дож. га­ле­рея). Ещё бо­лее на­ряд­ны 4-столп­ные од­но­гла­вые церк­ви сер. 14 в. ти­па «впи­сан­но­го кре­ста»: руи­ны рас­по­ло­жен­ной на вы­со­ком бе­ре­гу в юж. час­ти го­ро­да ц. Св. Ио­ан­на «Али­тур­ге­тос» (не ос­вя­ще­на; рез­ные ка­пи­те­ли, гли­ня­ные ро­зет­ки; сво­ды центр. час­ти раз­ру­ше­ны зем­ле­тря­се­ни­ем 1913, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1972) и воз­вы­шаю­щая­ся в цен­тре го­ро­да уд­ли­нён­ная по оси вос­ток – за­пад ц. Хри­ста Пан­то­кра­то­ра с час­тич­но со­хра­нив­шей­ся звон­ни­цей над нар­тек­сом.

В пе­ри­од тур. вла­ды­че­ст­ва по­строе­ны: ц. Св. Пан­те­леи­мо­на (рос­пи­си – 1600), ц. Св. Кли­мен­та (рос­пи­си нач. 17 в.), пе­ре­кры­тая 2-скат­ной кры­шей ц. Воз­не­се­ния Гос­под­ня (Св. Спа­са; нач. 17 в., рос­пи­си – 1609), ц. Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (1883; един­ст­вен­ная дей­ст­вую­щая в Ста­ром Н.), ба­ни (18 в.), фон­тан, мель­ни­цы (сер. 18 в.). Со­хра­ни­лась жи­лая за­строй­ка 19 – нач. 20 вв. по ти­пу т. н. чер­но­мор­ско­го до­ма (ка­мен­ный цо­коль­ный этаж с по­гре­бом и вы­сту­паю­щий в ви­де эр­ке­ра бре­вен­ча­тый об­ши­тый тё­сом этаж с жи­во­пис­ны­ми кон­со­ля­ми и бал­ко­на­ми): до­ма Чим­бу­ле­вых, Е. Пав­ло­вой, Ж. Бо­гда­но­ва; 3-этаж­ный Вар­да­ли­ев дом. Ста­рый Н. вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Центры науки и культуры

Му­зеи: ар­хео­ло­ги­чес­кий (1956, в но­вом зда­нии с 1994), эт­но­гра­фи­чес­кий (в до­ме куп­ца Па­най­о­та Мос­коя­ни, 1840).

­Ра­ше­нов А. Ме­сем­врий­ски църкви. – Со­фия : Бълг. Археол. инст., 1932 ; [Бургас : Ритъм-3], 2006.
Иван­чев И. Не­себър и не­го­ви­те къщи. – Со­фия : Наука и изкуство, 1957.
Гъле­бов И. Не­себър и не­го­ви­те па­мет­ни­ци. – 2. изд. – Со­фия : Наука и изкуство, 1961.
Nessebre : [cб. ст. по археология]. – Sofia : Acad. bulg. des sciences ; Burgas : Spring, 1969–2005. – 3 vol.
Гю­зе­лев В. Chro­nicon Mesembriae (Бе­леж­ки върху ис­то­рия­та на българ­ско­то Чер­но­мо­рие в пе­рио­да 1366–1448 г.) // Го­диш­ник на Со­фий­ския уни­вер­си­тет. Ис­то­ри­че­ски фа­кул­тет. – 1975. – Т. 46. – № 3.
Българ­ски сред­но­ве­ков­ни гра­до­ве и кре­по­сти. Т. 1. – Вар­на : Г. Бакалов, 1982.
Вел­ков В. Ме­сам­брия – Ме­сем­врия – Не­себър. – Со­фия : Свят, 1991.
То­па­лов С. Ме­сам­брия Пон­ти­ка. – [София] : Наско 1701, 1995.
Tsatsopoulou-Kaloudi P. Mesembria-Zone. – Athens : Archaeological Receipts Fund Directorate of Publ., 2001.
Ни­ко­ло­ва Б. Пра­во­слав­ни­те църкви през Българ­ско­то сред­но­ве­ко­вие: IX–XIV в. – Со­фия : Проф. Марин Дринов, 2002.
Ико­ни от Не­себър / състав. Ж. Чим­бу­ле­ва, В. Гю­зе­лев. – Со­фия : Гутенберг, 2003.
Ancient Greek colonies in the Black Sea. Vol. 1. – Thessaloniki : Archaeological Institute of Northern Greece, 2003.
Гер­го­ва И., Му­та­фов Е. Сте­но­пи­си­те от църк­ва­та «Св. Ге­ор­ги Ма­ли» в Не­себър // Про­бле­ми на из­ку­ст­во­то. – 2004. – Кн. 1.
Ки­яш­ки­на П. Не­себър: Хи­ля­до­лет­ни­ят град. – Вар­на : Славена, 2007.
Ди­мва В. Църкви­те в Бълга­рия през XIII– XIV век. – Со­фия : Агато, 2008.

  • НЕСЕ́БЫР город на востоке Болгарии, в обл. Бур­гас (2013)
Вернуться к началу