Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ПЕ́РВОЕ БОЛГА́РСКОЕ ЦА́РСТВО

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 25. Москва, 2014, стр. 604-605

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Г. Д. Шкундин

ПЕ́РВОЕ БОЛГА́РСКОЕ ЦА́РСТВО, болг. го­су­дар­ст­во в 681–1018. Об­ра­зо­ва­лось на Бал­ка­нах в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния про­то­бол­гар (миг­ри­ро­ва­ли из При­азо­вья в 670-е гг. по­сле рас­па­да Ве­ли­кой Бол­га­рии; воз­глав­ля­лись Ас­па­ру­хом) и слав. пле­мён (т. н. Семь ро­дов и др.). Под­чи­не­ние про­то­бол­га­ра­ми сла­вян про­изош­ло без серь­ёз­ных столк­но­ве­ний, часть сла­вян бы­ла пе­ре­се­ле­на Ас­па­ру­хом на за­пад для за­щи­ты от ава­ров, часть – на юг для обо­ро­ны от Ви­зан­тии. Ус­пе­хи в вой­не с Ви­зан­ти­ей (в 680 Ас­па­рух раз­гро­мил вой­ска имп. Кон­стан­ти­на IV при Онг­ло­се, близ устья Ду­ная) при­ве­ли к за­клю­че­нию в 681 до­го­во­ра, по ко­то­ро­му Ви­зан­тия обя­за­лась пла­тить еже­год­ную дань болг. ха­ну, что ста­ло офиц. при­зна­ни­ем П. Б. ц. В это вре­мя его тер­ри­то­рия ох­ва­ты­ва­ла сев.-вост. часть совр. Бол­га­рии: на вос­то­ке она ог­ра­ни­чи­ва­лась Чёр­ным м., на юге – гор­ной це­пью Ста­ра-Пла­ни­на, на за­па­де – р. Ис­кыр, на се­ве­ре – Ду­на­ем. Пер­вой сто­ли­цей П. Б. ц. ста­ла Пли­ска (680–893), пред­став­ляв­шая со­бой об­шир­ный ла­герь, ук­ре­п­лён­ный рвом и ва­лом. Выс­шая власть на­хо­ди­лась в ру­ках ха­на, бли­жай­ши­ми к не­му вель­мо­жа­ми бы­ли кав­хан (букв. – со­пра­ви­тель ха­на, за­ни­мал долж­ность по на­след­ст­ву и по­жиз­нен­но, об­ла­дал наи­боль­ши­ми по­сле ха­на во­ен. пол­но­мо­чия­ми) и по­мощ­ник кав­ха­на – ичир­гу бо­ил. Кня­зья слав. пле­мён, поль­зу­ясь внутр. ав­то­но­ми­ей, при­зна­ва­ли вер­хов­ную власть ха­на, под­дер­жи­ва­ли его внеш­нюю по­ли­ти­ку и уча­ст­во­ва­ли в его во­ен. пред­при­яти­ях. На­се­ле­ние П. Б. ц. бы­ло обя­за­но не­сти во­ин­скую служ­бу (вклю­чая ох­ра­ну гра­ниц), от­ра­ба­ты­вать тру­до­вые по­вин­но­сти, а так­же уп­ла­чи­вать на­ту­раль­ные по­да­ти сво­им князь­ям, ро­до­вой зна­ти и в хан­скую каз­ну. Ас­па­ру­ху на­сле­до­вал его сын Тер­вел (700–721; по др. дан­ным, ок. 701–718). Он на­ла­дил от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей (в 717 по­мог ей от­ра­зить втор­же­ние ара­бов) и по­лу­чил от неё обл. За­го­ра в Сев. Фра­кии. В сер. 8 в. П. Б. ц. пе­ре­жи­ло внутр. кри­зис, свя­зан­ный с от­стра­не­ни­ем от вла­сти пра­вя­ще­го ро­да Ду­ло и час­той сме­ной ха­нов (за 15 лет сме­ни­лось 7 ха­нов). Ос­лож­ни­лись так­же его от­но­ше­ния с Ви­зан­ти­ей: в 754–775 ви­зант. имп. Кон­стан­тин V Ко­про­ним пред­при­нял 9 по­хо­дов про­тив П. Б. ц. По­ло­же­ние цар­ст­ва ста­би­ли­зи­ро­ва­лось в пе­ри­од прав­ле­ния ха­нов Те­ле­ри­га (768–777) и Кар­да­ма (777–803). Ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций П. Б. ц. на Бал­ка­нах и его тер­ри­то­ри­аль­ное рас­ши­ре­ние свя­за­ны с име­нем ха­на Кру­ма. При нём гра­ни­цы П. Б. ц. на се­ве­ро-за­па­де дос­тиг­ли р. Ти­са (за ней на­чи­на­лись вла­де­ния фран­ков), на вос­то­ке – р. Днестр (от­де­ля­ла бол­гар от пе­че­не­гов), на юге – гор Ри­ла и Ро­до­пы. Ха­ны Омур­таг, Ма­ла­мир (831–836) и Пре­си­ан (836–852) при­сое­ди­ни­ли к П. Б. ц. но­вые зем­ли: Эгей­скую Фра­кию (без Фес­са­ло­ни­ки) и всю Ма­ке­до­нию. В 9 в. болг. ха­ны, на­чи­ная с Кру­ма, про­во­ди­ли по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции гос-ва. Ими бы­ли вве­де­ны еди­ные за­ко­ны, не де­лав­шие раз­ли­чий ме­ж­ду про­то­бол­га­ра­ми, сла­вя­на­ми и др. про­жи­вав­ши­ми в го­су­дар­ст­ве на­ро­да­ми. В этот пе­ри­од про­ис­хо­ди­ла кон­со­ли­да­ция раз­но­род­ных групп на­се­ле­ния в ср.-век. болг. на­род­ность. В 8–9 вв. бы­ли по­строе­ны за­ме­ча­тель­ные ар­хи­тек­тур­ные и скульп­тур­ные па­мят­ни­ки Пли­ски и Ма­да­ра. В на­ча­ле прав­ле­ния ха­на Бо­ри­са I Бол­га­рия ве­ла не­удач­ные вой­ны про­тив Ви­зан­тии и Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Ок. 865 Бо­рис I, что­бы по­вы­сить ме­ж­ду­нар. пре­стиж П. Б. ц., при­нял от Ви­зан­тии хри­сти­ан­ст­во, ко­то­рое ста­ло офиц. ре­ли­ги­ей. В 880 болг. ар­хи­епи­ско­пия при­зна­на ав­то­ке­фаль­ной. Бо­рис I при­нял ти­тул кня­зя, болг. яз. стал гос., цер­ков­ным и лит. язы­ком. По­зи­ции хри­сти­ан­ст­ва в П. Б. ц. ещё бо­лее уп­ро­чи­лись в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти на его тер­ри­то­рии Кли­мен­та Ох­рид­ско­го и Нау­ма Ох­рид­ско­го, уче­ни­ков слав. про­све­ти­те­лей Ки­рил­ла и Ме­фо­дия. По­пыт­ка дех­ри­стиа­ни­за­ции, пред­при­ня­тая стар­шим сы­ном Бо­ри­са I – Вла­ди­ми­ром (889–893; бул­гар­ское имя – Ра­са­те, в свя­зи с чем так­же из­вес­тен как Вла­ди­мир-Ра­са­те), не уда­лась, на пре­стол взо­шёл др. сын Бо­ри­са I – Си­ме­он. Он про­дол­жил цер­ков­ное и про­све­тит. де­ло от­ца. Сто­ли­ца П. Б. ц. бы­ла пе­ре­не­се­на из Пли­ски, всё боль­ше пре­вра­щав­шей­ся в оп­лот язы­че­ст­ва, в Пре­слав, обу­стро­ен­ный по об­раз­цу ви­зант. го­ро­дов. Круп­ным цен­тром про­све­ще­ния стал Сре­дец (Со­фия). В пе­ри­од прав­ле­ния Си­ме­о­на П. Б. ц. дос­тиг­ло апо­гея сво­его мо­гу­ще­ст­ва – его гра­ни­цы про­сти­ра­лись от Ад­риа­ти­че­ско­го м. на за­па­де до Чёр­но­го м. на вос­то­ке, на юге дос­ти­га­ли Ко­рин­фа, на юго-вос­то­ке под­хо­ди­ли к Дар­да­нел­лам. В ме­ж­ду­ре­чье Ли­ма и Иба­ра воз­ник­ло гос-во сер­бов (вско­ре по­сле смер­ти Си­ме­о­на от­де­ли­лось от П. Б. ц.). По­сле 917 Си­ме­он, став­ший наи­бо­лее вли­ят. го­су­да­рем на Бал­ка­нах, за­ду­мал соз­дать болг.-ви­зант. им­пе­рию. Он объ­я­вил се­бя «ца­рём бол­гар и гре­ков», а гла­ву болг. Церк­ви – пат­ри­ар­хом. В раз­гар при­го­тов­ле­ний к оса­де Кон­стан­ти­но­по­ля Си­ме­он скон­чал­ся. При на­сле­до­вав­шем ему сы­не Пет­ре на­чал­ся упа­док П. Б. ц., вы­зван­ный не в по­след­нюю оче­редь ог­ром­ны­ми рас­хо­да­ми на вой­ны с Ви­зан­ти­ей. На­ло­го­вый гнёт и об­ни­ща­ние на­се­ле­ния дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ли гос-во, да­ли тол­чок ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию ре­ли­ги­оз­но-со­ци­аль­ных ере­тич. дви­же­ний, в т. ч. бо­го­миль­ст­ва. П. Б. ц., раз­ди­рае­мое внутр. про­ти­во­ре­чия­ми, на­ча­ло рас­па­дать­ся. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ли так­же втор­же­ния венг­ров и ви­зан­тий­цев, за­хват ки­ев­ским кн. Свя­то­сла­вом Иго­ре­ви­чем в 968 сев.-вост. час­ти Бол­га­рии. Сын и пре­ем­ник Пет­ра царь Бо­рис II (970, по др. дан­ным, 969–971) был за­хва­чен ви­зан­тий­ца­ми в плен в Пре­сла­ве и дос­тав­лен в Кон­стан­ти­но­поль, где соб­ст­вен­но­руч­но сло­жил к но­гам имп. Иоан­на I Ци­мис­хия ко­ро­ну и др. зна­ки цар­ско­го дос­то­ин­ст­ва. Вост. часть Бол­га­рии ста­ла ви­зант. про­вин­ци­ей. За­пад­но-Бол­гар­ское цар­ст­во про­дол­жа­ло ос­та­вать­ся не­за­ви­си­мым до 1018, по­ка так­же не бы­ло за­воё­ва­но Ви­зан­ти­ей.

Лит.: Пав­лов П. За­лезът на Първо­то българ­ско цар­ст­во 1015–1018. Ве­ли­ко Търно­во; Со­фия, 1999; Ло­ща­ко­ва О. В. Пер­вое Бол­гар­ское цар­ст­во (по­ли­ти­ка, идео­ло­гия, куль­ту­ра). Яро­славль, 2003; Ми­ле­нов К. Срав­ни­те­лен ар­хи­тек­ту­рен ана­лиз ме­ж­ду Първо българ­ско цар­ст­во, Франк­ска им­пе­рия на Карл Ве­ли­ки и Ви­зан­тия. Со­фия, 2005; Зла­тар­ски В. Ис­то­рия на българ­ска­та държа­ва през сред­ни­те ве­ко­ве. Со­фия, 2007. Т. 1; Мом­чи­лов Д. Кул­ту­ра и по­ли­ти­ка на Първо­то българ­ско цар­ст­во в Се­ве­ро­из­точ­на Тра­кия: По ар­хео­ло­ги­че­ски дан­ни. Вар­на, 2007; Дон­че­ва С. Кръсто­ку­пол­ни­те църкви в Първо­то българ­ско цар­ст­во: Ар­хи­тек­ту­рен об­лик. Ве­ли­ко Търно­во, 2008; Ран­си­мен С. Ис­то­рия Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва. СПб., 2009.

Вернуться к началу