Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ПЕРЕЯ́СЛАВ

ПЕРЕЯ́СЛАВ (до 2019 Переяслав-Хмельницкий), го­род в центральной час­ти Ук­раи­ны, в Ки­ев­ской области. Нас. 26,7 тыс. чел. (2020). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Тру­беж, при впа­де­нии в неё р. Аль­та.

История

Ос­но­ван под назв. Пе­ре­яс­лавль в 993 ки­ев­ским кн. Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем на мес­те по­бе­ды над пе­че­не­га­ми. Вплоть до сер. 13 в. в ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся как Пе­ре­яс­лавль, Пе­ре­яс­лавль Рус­ский (в ис­то­рио­гра­фии так­же Юж­ный), с 15 в. Пе­ре­яс­лав. Упо­ми­на­ние го­ро­да в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 907 при­зна­ёт­ся ли­бо позд­ней встав­кой ле­то­пис­ца, ли­бо на­зва­ни­ем од­но­им. го­ро­да, на­хо­див­ше­го­ся на др. мес­те (его сле­ды не най­де­ны). Ук­ре­п­ле­ния де­тин­ца (пл. ок. 10 га) по­строе­ны в кон. 10 в., а околь­но­го го­ро­да (пл. ок. 80 га) ме­ж­ду 1136 и 1142 (по ини­циа­ти­ве кн. Ан­д­рея Вла­ди­ми­ро­ви­ча Доб­ро­го). С мо­мен­та ос­но­ва­ния не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пе­че­не­гов, с 1060-х гг. – по­лов­цев, од­на­ко ни ра­зу не был ими взят. По за­ве­ща­нию Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го стал треть­им «по ран­гу» горо­дом Др.-рус. гос-ва. Центр Пе­ре­яс­лав­ско­го кня­же­ст­ва (1054–1239). Со 2-й тре­ти 11 в. центр епар­хии, в 1070–80-х гг. мест­ные ие­рар­хи но­си­ли ти­тул ми­тро­по­ли­тов. В кон. 1080-х гг. сфор­ми­ро­вал­ся ан­самбль епи­скоп­ской час­ти де­тин­ца [ка­фед­раль­ный Ми­хай­лов­ский со­бор (ос­вя­щён в 1090; ны­не фун­да­мен­ты му­зее­фи­ци­ро­ва­ны), Епи­скоп­ские во­ро­та с над­врат­ной ц. Св. вмч. Фео­до­ра Стра­ти­ла­та, ц. Св. ап. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го]. При­мер­но в то же вре­мя по­стро­ен т. н. Спас­ский храм-усы­паль­ни­ца (фун­да­мен­ты му­зее­фи­ци­ро­ва­ны). В 1098 кн. Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах за­ло­жил 3-не­фную ц. Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ос­тат­ки ис­сле­до­ва­ны в 1958, об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты фре­сок и мо­за­ик). В 12 в. в го­ро­де ве­лось ле­то­пи­са­ние – как епи­скоп­ское, так и кня­же­ское. Круп­ный ре­мес­лен­ный центр (об­на­ру­же­ны ос­тат­ки мас­тер­ской по про­из-ву стек­ла и др. про­из­водств). На­чи­ная с 1132 не­од­но­крат­но ста­но­вил­ся объ­ек­том борь­бы рус. кня­зей, ви­дев­ших в за­ня­тии пе­ре­яс­лав­ско­го сто­ла один из важ­ней­ших ша­гов на пу­ти к кня­же­нию в Кие­ве. В 1149 близ го­ро­да со­стоя­лось сра­же­ние ме­ж­ду вой­ска­ми ки­ев­ско­го кн. Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и рос­то­во-суз­даль­ско­го кн. Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го, по­бе­да в ко­то­ром при­нес­ла по­след­не­му ки­ев­ский стол. 3.3.1239, во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, взят и пол­но­стью раз­гром­лен за­вое­ва­те­ля­ми. Жизнь здесь на­дол­го за­мер­ла.

В 15 в. на тер­ри­то­рии околь­но­го го­ро­да воз­ник­ло не­боль­шое по­се­ле­ние. В 1585 по при­ви­лею ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия ки­ев­ский вое­во­да кн. К. К. Ост­рож­ский воз­вёл на де­тин­це де­ре­во-зем­ля­ной за­мок. То­гда же Пе­ре­яс­лав по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во и стал цен­тром ста­рос­тва в со­ста­ве Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва Ре­чи По­спо­ли­той. В 1591 во вре­мя вос­ста­ния под рук. К. Ко­син­ско­го го­род был за­хва­чен за­по­рож­ски­ми ка­за­ка­ми и со­жжён, но вско­ре вос­ста­нов­лен. Ак­тив­ное раз­ви­тие по­лу­чи­ла тор­гов­ля (в осо­бен­но­сти се­лит­рой). Пол­ко­вой го­род Пе­ре­яс­лав­ско­го пол­ка (ме­ж­ду 1625 и 1638 – 1781). В 1635 ос­но­ва­на иезу­ит­ская шко­ла (с 1645 кол­ле­ги­ум; дей­ст­во­ва­ла до 1648). С на­ча­лом Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648–54 Пе­ре­яс­лав – один из важ­ней­ших цен­тров ка­за­ков, ба­за ка­зац­кой ар­тил­ле­рии и ме­сто сбо­ра войск. Не­од­но­крат­но из­би­рал­ся для про­ве­де­ния пе­ре­го­во­ров, под­пи­са­ния ди­пло­ма­тич. ак­тов и при­ня­тия важ­ней­ших ре­ше­ний (Пе­ре­яс­лав­ское со­гла­ше­ние 1649 о пе­ре­ми­рии с Ре­чью По­спо­ли­той; Пе­ре­яс­лав­ские ста­тьи 1659 гет­ма­на Ю. Б. Хмель­ниц­ко­го с рос. пра­ви­тель­ст­вом; Пе­ре­яс­лав­ские ста­тьи 1674 ка­за­ков и стар­шин 10 пол­ков Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны с кн. Г. Г. Ро­мо­да­нов­ским об ус­ло­ви­ях пе­ре­хо­да Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны под власть рус. ца­ря). Здесь со­стоя­лась Пе­ре­яс­лав­ская ра­да 1654, го­род во­шёл в со­став Рус. гос-ва. Центр епар­хии (1701–1803, ре­зи­ден­ция епи­ско­пов су­ще­ст­во­ва­ла до 1847). До по­след­ней четв. 18 в. го­род со­хра­нял своё во­ен. зна­че­ние.

Уезд­ный го­род Ки­ев­ской гу­бер­нии (1781–96, 1921–23; до 1796 – Ки­ев­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии (1796–1802), Пол­тав­ской гу­бер­нии (1802–1921). С нач. 19 в. про­ис­хо­дил бы­ст­рый рост евр. об­щи­ны го­ро­да, к нач. 20 в. со­став­ля­ла до тре­ти его на­се­ле­ния. В дек. 1917 ус­та­нов­ле­на сов. власть. В мар­те – дек. 1918 за­нят ав­ст­ро-герм. вой­ска­ми, в дек. 1918 пе­ре­шёл под кон­троль Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии. В февр. – авг. 1919 под кон­тро­лем Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), в авг. – дек. 1919 – Воо­ружённых сил Юга Рос­сии. 15.12.1919, в хо­де Ки­ев­ской опе­ра­ции во вре­мя Наступления Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов 1919–20, за­нят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный центр Зо­ло­то­нош­ско­го окр. Пол­тав­ской губ. УССР (1923–25), Ки­ев­ско­го окр. УССР (1925–30), УССР (1930–32), с 1932 Ки­ев­ской обл. УССР (с 1991 Ук­раи­ны). В Вел. Отеч. вой­ну ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми с 17.9.1941 по 21–22.9.1943. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Бит­вы за Днепр 1943. В 1943–2019 назывался Переяслав-Хмельницкий. В 1954 стал од­ним из гл. мест про­ве­де­ния празд­нич­ных тор­жеств по по­во­ду 300-ле­тия Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды. 30.10.2019 постановлением Верховной рады Украины переименован в г. Переяслав.

Археология

На тер­ри­то­рии П. и близ не­го рас­по­ло­жен ряд ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков, в т. ч. ком­плекс мо­гиль­ни­ков и по­се­ле­ний чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, со­дер­жав­ших ма­те­риа­лы, опор­ные для изу­че­ния её функ­цио­ни­ро­ва­ния на Днеп­ров­ском Ле­во­бе­ре­жье. В 15 км от П., у с. Го­ро­ди­ще, – ос­тат­ки др.-рус. го­ро­да (круг­лая кре­пость диа­мет­ром 57 м, ук­ре­п­лён­ная мощ­ным де­ре­во-зем­ля­ным ва­лом, пл. ок. 15 га; по обос­но­ван­ной вер­сии М. П. Ку­че­ры, яв­ля­ет­ся ос­тат­ка­ми г. Пе­со­чен, впер­вые упо­мя­ну­то­го в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» в 1092; по мне­нию П. А. Рап­по­пор­та, – г. Устье).

Архитектура

Переяслав. Свято-Вознесенский собор. 1695–1700. Колокольня – 1770–76. Фото 2005.

Со­хра­ни­лись ан­самб­ли мо­на­сты­рей: Воз­не­сен­ско­го (ос­но­ван в 16 в., за­крыт в 1920-е гг.; Свя­то-Воз­не­сен­ский со­бор, 1695–1700; зда­ние Пе­ре­яс­лав­ско­го кол­ле­гиу­ма в сти­ле ук­ра­ин­ско­го ба­рок­ко, 1753–57; ко­ло­коль­ня, 1770–76) и Свя­то-Ар­хан­ге­ло-Ми­хай­лов­ско­го (ос­но­ван в 2011; храм Ар­хи­стра­ти­га Божь­е­го Ми­хаи­ла, 1646–66, рес­тав­ри­ро­ван в 2010–11; ко­ло­коль­ня – 1745); Тро­иц­кая ц. (1804, ко­ло­коль­ня – 1864), Бо­ри­сог­леб­ская ц. (1839), ц. Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1889–96), зда­ния зем­ст­ва (1860-е гг.), си­на­го­ги (1900), жен­ской гим­на­зии (1905), муж­ской гим­на­зии (1906–08). В 1954 при­нят но­вый план за­строй­ки П. (арх. В. И. За­бо­лот­ный); по­строе­ны Дом Со­ве­тов в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция го­ро­да) и др. зда­ния центр. пло­ща­дей. Па­мят­ни­ки: в честь 300-ле­тия Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды (1961, скуль­п­то­ры В. П. Ви­най­кин и др., арх. В. Г. Гнез­ди­лов), «На­ве­ки вме­сте» на мес­те про­ве­де­ния Пе­ре­яс­лавской ра­ды 1654 (1982, скуль­п­то­ры Б. Е. Кли­муш­ко и др., арх. Н. М. Фе­щен­ко) и др. На тер­ри­то­рии П., на пра­во­бе­ре­жье р. Тру­беж (в 0,5 км от совр. устья), го­ро­ди­ще (пл. по­се­ле­ния ок. 10 га), ос­тат­ки др.-рус. г. Устье (по дан­ным Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си, сжи­гал­ся по­лов­ца­ми в 1096 и 1135).

Образование

В го­ро­де – Университет Григория Сковороды в Переяславе (ос­но­ван в 1986 как фи­ли­ал Ки­ев­ско­го пе­да­го­гич. ин-та).

Хозяйство

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг, гл. обр. об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов. Клю­че­вой ту­ри­стич. объ­ект – Нац. ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. за­по­вед­ник «Пе­ре­яс­лав» (ос­но­ван в 1979, совр. назв. и ста­тус с 1999), в со­ста­ве ко­то­ро­го му­зеи: нар. ар­хи­тек­ту­ры и бы­та Ср. Прид­не­про­вья (1964; вклю­ча­ет де­рев. ц. Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва из с. Ост­рой­ки, 1606, де­ре­вян­ные 3-гла­вые церк­ви из сёл Пи­щи­ки, 1651, Су­хой Яр, 1775, и др.), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва Ки­ев­щи­ны (1976), кос­мо­са (1979), ар­хи­тек­ту­ры др.-рус. Пе­ре­яс­ла­ва (1982), ис­то­рии пче­ло­вод­ст­ва Ср. Прид­не­про­вья (1982), хле­ба (1984), ис­то­рии укр. об­ря­дов (1989), коб­зар­ст­ва (1989), нар. су­хо­пут­но­го транс­пор­та Ср. Прид­не­про­вья (1993), «Поч­то­вая стан­ция» (1993), укр. руш­ни­ка (1995), ис­то­рии Укр. пра­во­слав­ной церк­ви, ар­хео­ло­ги­че­ский, три­поль­ской куль­ту­ры (2003), ка­зац­кой сла­вы (2003), па­мя­ти По­лес­ско­го р-на (2004; один из наи­бо­лее по­ст­ра­дав­ших ра­йо­нов в ре­зуль­та­те ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС), ис­то­рии лес­но­го хо­зяй­ст­ва Ср. Прид­не­про­вья (2007), «Заповіта» Т. Г. Шев­чен­ко (2008, ос­но­ван в 1946 как ис­то­рич. му­зей), а так­же ме­мо­ри­аль­ные му­зеи – В. И. За­бо­лот­но­го (1962), Г. С. Ско­во­ро­ды (1972; в зда­нии Пе­ре­яс­лав­ско­го кол­ле­гиу­ма), Шо­лом-Алей­хе­ма (1978), Н. Н. Бе­нар­до­са (1981); дио­ра­ма «Бит­ва за Днепр в рай­оне Пе­ре­яс­ла­ва и соз­да­ние Бук­рин­ско­го плац­дар­ма осе­нью 1943» (1975; раз­ме­ща­ет­ся в Свя­то-Воз­не­сен­ском со­бо­ре).

Лит.: Кар­гер М. К. Па­мят­ни­ки пе­ре­яс­лавль­ско­го зод­че­ст­ва XI–XII вв. в све­те ар­хео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1951. Вып. 15; Гра­бов­ский И. А., Дне­ст­ров И. Н. Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниц­кий. Ар­хи­тек­тур­но-ис­то­ри­че­ский очерк. К., 1954; Ма­лев­ская М. В., Рап­по­порт П. А. Цер­ковь Ми­хаи­ла в Пе­ре­яс­лав­ле // Зо­граф. Бео­град, 1979. Вып. 10; Рап­по­порт П. А. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра X–XIII вв. Л., 1982; Сікорський М. I., Швид­кий Д. Т. На землі Переяс­лавсь­кій. Київ, 1983; Iваненко А. О. Пе­ре­яс­лавсь­кий полк: територія, струк­ту­ра, на­се­лен­ня // Наукові праці Кам’янець-Подільського дер­жав­но­го педагогічного університету. Історич­ні нау­ки. 1999. Т. 3; Юр­чен­ко О., Вов­ко­дав С. До пи­тан­ня про і­с­нування Пе­ре­яс­ла­ва в другій половині XIII – XV ст. // Наукові за­пис­ки з української іс­то­рії. Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниць­кий, 2004. Вип. 15; Юр­чен­ко О. Дав­нь­о­русь­ка спад­щи­на пізньо­середньовічного Пе­ре­яс­ла­ва //Наукові за­пис­ки з української іс­то­рії. Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниць­кий, 2005. Вип. 16; Гав­ри­ту­хин И. О., Об­лом­ский А. М. Днеп­ров­ское ле­со­степ­ное Ле­во­бе­ре­жье // Вос­точ­ная Ев­ро­па в се­ре­ди­не I ты­ся­че­ле­тия н. э. М., 2007; Тка­чен­ко В. М. НІЕЗ «Пе­ре­яс­лав»: Від істо­ричного му­зею до Національного заповідни­ка // Могилянські чи­тан­ня 2006 року. Київ, 2007; Пе­ре­яс­лав у віках. Київ, 2007.

Вернуться к началу