Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

КАТАЛА́НСКАЯ ЛИТЕРАТУ́РА

 • рубрика

  Рубрика: Литература

 • родственные статьи
 • image description

  В книжной версии

  Том 13. Москва, 2009, стр. 311

 • image description

  Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. Х

КАТАЛА́НСКАЯ ЛИТЕРАТУ́РА, ли­те­ра­ту­ра ка­та­лон­цев. Раз­ви­ва­ет­ся на ка­та­лан­ском яз. в Ис­па­нии (ис­то­рич. об­лас­ти Ка­та­ло­ния, Ва­лен­сия, Ба­ле­ар­ские о-ва) и Фран­ции (ис­то­рич. обл. Рус­силь­он). В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья су­ще­ст­во­ва­ла пре­им. в фор­ме уст­но­го нар. твор­че­ст­ва, не­мно­го­числ. за­пи­си отд. про­из­ве­де­ний бы­ли сде­ла­ны позд­нее на лат. яз. Древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся лит. па­мят­ник на ка­та­лан­ском яз. – сборник про­по­ве­дей из церкви в г. Ор­га­нья (кон. 12 – нач. 13 вв.). На­ря­ду с ре­лиг. лит-рой в 12–13 вв. раз­ви­ва­лась ры­цар­ская по­эзия на про­ванс. яз. (близ­ком ка­та­лан­ско­му), пред­став­лен­ная твор­че­ст­вом тру­ба­ду­ров Б. де Па­ло­ля, Г. де Бер­га­ды, Г. де Ка­бе­ста­ня и др. С сер. 13 в. по­лу­чил рас­про­стра­нение жанр хро­ни­ки на ка­та­лан­ском яз. (Джау­ме I, Б. Деск­лот, Р. Мун­та­нер и др.). Р. Лул­лий про­сла­вил­ся как по­эт, а так­же как ав­тор пер­во­го ро­ма­на на ка­та­лан­ском яз. («Кни­га о Блан­кер­не», кон. 13 в.). В 14 в. по­лу­чи­ла раз­ви­тие мо­ра­ли­стич. про­за (А. де Ви­ла­но­ва, Б. Мед­же, Ф. Эши­ме­нис и др.). В твор­че­ст­ве по­этов Д. Мар­ка, П. Мар­ка, Б. де Со, А. Тур­ме­ды и др. ощу­ти­мо влия­ние ли­ри­ки про­ванс. тру­ба­ду­ров и ро­ма­нов бре­тон­ско­го цик­ла. На ре­нес­санс­ные итал. об­раз­цы ори­ен­ти­ро­ва­но твор­че­ст­во Ж. де Сан-Джор­ди, А. Феб­ре­ра и др. По­эзия А. Мар­ка ста­ла вер­ши­ной ре­нес­санс­ной ка­та­лан­ской ли­ри­ки. Пуб­ли­ка­ция ры­цар­ско­го ро­ма­на «Ти­рант Бе­лый» Ж. Мар­ту­ре­ля и М. де Галь­бы (1490) вы­зва­ла мас­со­вый ин­те­рес к это­му жан­ру не толь­ко в Ка­та­ло­нии и Ва­лен­сии, но и во всей Ис­па­нии.

В 16–18 вв. К. л. пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од упад­ка, её воз­ро­ж­де­ние на­блю­да­ет­ся в нач. 19 в. «Ода к ро­ди­не» Б. К. Ари­бау (1833) ста­ла од­ним из пер­вых про­яв­ле­ний ро­ман­тиз­ма в К. л., пред­став­лен­но­го так­же твор­че­ст­вом В. Ба­ла­ге­ра, Ж. Вер­да­ге­ра-и-Сан­та­ло (по­эма «Ат­лан­ти­да», 1877, и др.), Дж. Ру­био-и-Ор­са, А. Блан­ка и др. В К. л. 2-й пол. 19 в. до­ми­ни­ро­ва­ла про­за. Ис­то­рич. ро­ман «Си­рот­ка из Ме­нар­ге­са, или Аго­ни­зи­рую­щая Ка­та­ло­ния» А. де Бо­фа­ру­ля (1862) от­ра­зил влия­ние В. Скот­та. Кос­тум­бризм яр­ко про­явил­ся в твор­че­ст­ве Н. Оль­е­ра и др. На­ту­ра­ли­стич. тен­ден­ции за­мет­ны в про­зе Р. Ка­зель­яса, П. Ко­ро­ми­не­са, В. Ка­та­ла (псевд. К. Аль­берт) и др. На ру­бе­же 19–20 вв. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся те­атр; наи­бо­лее зна­чит. дра­ма­тург это­го вре­ме­ни – А. Ги­ме­ра, в твор­че­ст­ве ко­то­ро­го со­еди­ня­ют­ся тра­ди­ции реа­лиз­ма и сим­во­лиз­ма (дра­мы «Ма­рия Ро­за», 1894, «До­ли­на», 1897, и др.).

За­мет­ным яв­ле­ни­ем лит. жиз­ни ру­бе­жа 19–20 вв. ста­ла дея­тель­ность груп­пы «но­усен­ти­стов», твор­че­ст­во ко­то­рых оз­на­ме­но­ва­ло по­яв­ле­ние мо­дер­низ­ма в К. л.: Дж. Ма­ра­галь (по­этич. сб. «Ви­де­ния и пес­ни», 1900, и др.), Дж. М. де Са­гар­ра, Дж. Кар­нер (по­этич. сб. «На­прас­ный дар», 1924, и др.), Дж. Аль­ко­вер, К. Ри­ба и др. В 1920-х гг. за­ро­дил­ся аван­гар­дизм (твор­че­ст­во А. Эск­ла­зан­са, Дж. В. Фо­ша, Дж. Сал­ва­та Па­па­сей­та и др.). Реа­ли­стич. на­прав­ле­ние пред­став­ле­но про­из­ве­де­ния­ми про­заи­ков Т. Гар­се­са, К. Саль­ва­до­ра, Дж. Пла и др. По­сле ут­вер­жде­ния фран­ки­ст­ско­го ре­жи­ма К. л. пе­ре­жи­ва­ла пе­ри­од упад­ка, толь­ко в кон. 1950-х гг. вновь на­ча­ли из­да­вать­ся кни­ги и прес­са на ка­та­лан­ском яз. В 1950–80-х гг. раз­ви­ва­лась про­ник­ну­тая пси­хо­ло­гиз­мом реа­ли­стич. про­за (М. Ро­де­ре­да, М. Ари­мань, Ф. Валь­вер­ду, Р. Фольш-и-Ка­ма­рас, М. Ройг и др.). По­эзия пред­став­ле­на име­на­ми С. Эс­приу (по­этич. сб. «Шку­ра бы­ка», 1960, и др.), Пе­ре Куар­та (наст. имя Ж. Оли­вер; по­этич. сб. «Оп­ла­чен­ные ка­ни­ку­лы», 1960, и др.), Дж. Тек­си­до­ра, Х. Брос­сы, Х. Ко­ло­ми­не­са, Г. Фер­ра­те­ра, Л. Аль­пе­ра, П. Жим­фер­ре­ра и др. В кон. 20 – нач. 21 вв. на­блю­да­ет­ся ин­тен­сив­ное раз­ви­тие ка­та­лан­ской сло­вес­но­сти; сре­ди из­вест­ных пи­са­те­лей – К. Мон­зо, Х. Мон­ка­да, К. Рие­ра, Н. Ко­ма­ди­ра, М. Фор­ка­но, В. А. Эс­тел­лес, Б. Бо­нет, А. С. Пинь­оль (ро­ма­ны «В пья­ня­щей ти­ши­не», 2002, «Пан­до­ра в Кон­го», 2005).

Изд.: Огонь и ро­зы. Из со­вре­мен­ной ка­та­лон­ской по­эзии. М., 1981; Из ка­та­лон­ской по­эзии. Л., 1984; Literatura catalana medieval. Barce­lona, 1985; Рас­ска­зы пи­са­те­лей Ка­та­ло­нии. М., 1987; Бар­се­лон­ские пре­мье­ры: Пье­сы. М., 1994; Тень дру­го­го мо­ря. Со­вре­мен­ная ка­та­лон­ская по­эзия. СПб., 2000; Вре­мя вер­ных зер­кал. Два­дцать ка­та­лон­ских по­этесс XX сто­ле­тия. СПб., 2001; 40 по­сле 39: ан­то­ло­гия со­вре­мен­ной ка­та­лон­ской по­эзии. СПб., 2002.

Лит.: Fuster J. Literatura catalana contempo­ránea. Madrid, 1975; Rubió i Balaguer J. His­to­ria de la literatura catalana. Barcelona, 1984–1986. Vol. 1–3; Vidal Alcover J. Estudis de li­te­ratura catalana con­tem­porània. Barce­lo­na, 1993; Duran E., Solervicens J. Orienta­cions biblio­gràphiques sobre literatura catala­na mo­derna (1474–1833). Barcelona, 1993; Alemany Fer­rer R. Guia bibliogràfica de la literatura ca­ta­lana me­dieval. Alacant, 1997; Ху­до­же­ст­вен­ная ли­те­ра­ту­ра Ис­па­нии в рус­ской пе­ча­ти. М., 1998. Вып. 1: Ка­та­лон­ская ли­те­ра­ту­ра.

Вернуться к началу