Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ЛЕВ ДАНИ́ЛОВИЧ

Авторы: А. В. Майоров, В. Г. Ананьев

ЛЕВ ДАНИ́ЛОВИЧ (в кре­ще­нии Онуф­рий) (ме­ж­ду 1225 и 1229 – ок. 1301), князь пе­ре­мышль­ский (ок. 1240 – ок. 1301), белз­ский (по­сле 1245 – 1264), га­лиц­кий (с 1264, еди­но­вла­ст­но с 1269). Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, внук Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча и Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1240, ко­гда со­про­во­ж­дал от­ца в по­езд­ке к венг. ко­ро­лю Бе­ле IV за по­мо­щью про­тив мон­го­ло-та­тар. В 1244–45 уча­ст­во­вал в по­хо­дах против пре­тен­ден­та на га­лиц­кий стол кн. Рос­ти­сла­ва Ми­хай­ло­ви­ча; в 1245 в бит­ве под Яро­сла­вом вме­сте с боя­ри­ном Ва­силь­ком Гав­ри­ло­ви­чем ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки, ко­то­рый сыг­рал ре­шаю­щую роль в по­ра­же­нии Рос­ти­сла­ва. В 1249 в со­ста­ве га­лиц­ко-во­лын­ских войск со­вер­шил по­ход на г. Сло­ним, уча­ст­вуя в усо­би­це ли­тов. кня­зей на сто­ро­не кн. Тов­ти­ви­ла. В 1253 при­нял уча­стие в по­хо­де в Че­хию, под­дер­жи­вая сво­его млад­ше­го бра­та, луц­ко­го кн. Ро­ма­на Да­ни­ло­ви­ча, ко­то­рый, же­нив­шись на на­след­ни­це австр. гер­цо­га Фрид­ри­ха II Ба­бен­бер­га, всту­пил в борь­бу за австр. пре­стол с чеш. ко­ро­лём Прже­мыс­лом II Ото­ка­ром. В 1253–54 со­вер­шил по­ход на ят­вя­гов про­тив кн. Сте­кин­та, а в 1255–1256 под­дер­жал бра­та Ро­ма­на в борь­бе с ни­ми. В 1268 убил во Вла­ди­ми­ре-Во­лын­ском ли­тов. кн. Вой­шел­ка, пе­ре­дав­ше­го вер­хов­ную власть в Вел. кн-ве Ли­тов­ском (ВКЛ) млад­ше­му бра­ту Л. Д. – Швар­ну Да­ни­ло­ви­чу. В 1269 без­ус­пеш­но пре­тен­до­вал на пре­стол ВКЛ. В зап.-ев­роп. ис­точ­ни­ках име­ну­ет­ся «ко­ро­лём Га­лиц­ким», хо­тя, в от­ли­чие от от­ца и сы­на (Юрия Льво­ви­ча), офи­ци­аль­но ни­ко­гда не ко­ро­но­вал­ся, бу­ду­чи вас­са­лом ха­нов Зо­ло­той Ор­ды. В 1272 пе­ре­нёс сто­ли­цу Га­лиц­ко­го кн-ва из Хол­ма во Львов (по од­ной из вер­сий, ос­но­вал го­род, на­зван­ный его име­нем, по дру­гой – был ру­ко­во­ди­те­лем его строи­тель­ст­ва, осу­ще­ст­в­ляя за­мы­сел сво­его от­ца). В 1272–73 уча­ст­во­вал в борь­бе за польск. пре­стол на сто­ро­не Бо­ле­сла­ва V Стыд­ли­во­го. По­сле его смер­ти под­дер­жи­вал сво­его пле­мян­ни­ка – кн. ма­зо­вец­ко­го Бо­ле­сла­ва III, бо­ров­ше­го­ся с Ле­ше­ком Чёр­ным за кра­ков­ский стол. В 1274–76 ус­пеш­но от­би­вал на­па­де­ния по­ля­ков на г. До­ро­ги­чин. Как вас­сал Ор­ды, Л. Д. в 1275 и 1277 совм. с ор­дын­цами со­вер­шил по­хо­ды на ВКЛ, в 1280 и 1287 – на Поль­шу, а в 1282 и 1285 – на Венг­рию. В 1279 в сою­зе с чеш­ским ко­ро­лём Вац­ла­вом II без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­хва­тить Кра­ков. Ок. 1280 при­сое­ди­нил часть За­кар­па­тья, а в 1292 – Люб­лин­скую зем­лю. В 1285, за­клю­чив со­юз с ВКЛ, вое­вал с Поль­шей в от­вет на на­па­де­ние по­ля­ков на га­лиц­кие зем­ли. С сер. 1280-х гг. бо­рол­ся за на­след­ст­во вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Ва­силь­ко­ви­ча, по­сле смер­ти ко­то­ро­го (1288) за­хва­тил во Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ском кн-ве го­ро­да Бе­ре­стье, Ка­ме­нец и др. Од­на­ко пол­но­стью под­чи­нить сво­ей вла­сти Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кн-во Л. Д. не уда­лось, но­вым вла­ди­ми­ро-во­лын­ским кня­зем стал его брат Мсти­слав Да­ни­лович. Пе­ред смер­тью Л. Д. при­нял мо­на­ше­ст­во.

Лит.: Па­шу­то В. Т. Очер­ки по ис­то­рии Га­лиц­ко-Во­лын­ской Ру­си. М., 1950; Гру­шевсь­кий М. С. Історія України-Ру­си. Київ, 1993. Т. 3; Кот­ляр М. Ф. Га­лиць­ко-Во­линсь­ка Русь. Київ, 1998; Крип’якевич I. П. Га­лиць­ко-Во­линсь­ке князівство. Львів, 1999; Dąb­row­ski D. Stosunki polityczne Lwa Danilo­wicza z ssiadami zachodnimi w latach 1264–1299/1300 r. // Га­ли­чи­на та Во­линь у до­бу середньовiччя. Львiв, 2001; Вой­то­вич Л. В. Князь Лев Да­ни­ло­вич – пол­ко­во­дец i по­лi­тик // Confraternitas. Ювiлейний збiрник на по­ша­ну Я. Iсаєвича. Львiв, 2006/2007. Вип. 15.

  • ЛЕВ ДАНИ́ЛОВИЧ (ме­ж­ду 1225 и 1229 – ок. 1301), князь перемышльский, белзский, галицкий (2010)
Вернуться к началу