Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ЛЕНДЗЯ́НЕ

Авторы: А. В. Назаренко

ЛЕНДЗЯ́НЕ, ис­то­рио­гра­фич. на­зва­ние слав. пле­ме­ни кон. 1-го тыс. н. э. Упо­ми­на­ют­ся в сер. 10 в. в со­чи­не­нии ви­зант. имп. Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го «Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей» (гла­вы 9, 37), в ко­то­ром на­зва­ние пле­ме­ни пе­ре­да­но в свое­об­раз­ной мор­фо­ло­гич. фор­ме Λενζανῆνοι, Λενζενίνοι («ленд­зя­ни­ны»; слав. фор­ма ед. чис­ла, ос­лож­нён­ная греч. окон­ча­ни­ем мно­жеств. чис­ла). Л. на­зва­ны в чис­ле слав. дан­ни­ков Др.-рус. гос-ва, ко­то­рые сплав­ля­ли в Ки­ев лод­ки-од­но­де­рев­ки для рус. куп­цов и, на­ря­ду «с ули­ча­ми, древ­ля­на­ми и про­чи­ми сла­вя­на­ми», жи­ли по со­сед­ст­ву с пе­че­неж­ской обл. Иав­дер­тим. Вряд ли под­ле­жит со­мне­нию, что эт­но­ним «Л.» эти­мо­ло­ги­че­ски свя­зан с др.-рус. ляхъ, лядьскии слав. *lęd- (обо­зна­че­ние оби­та­те­лей «ляд», или «ля­дин» – сла­бо ос­во­ен­ных це­лин­ных про­странств, пус­то­шей, уча­ст­ков рас­кор­чё­ван­но­го ле­са и т. д.) и венг. lengyel – «по­ляк». В та­ком слу­чае фор­ма на­зва­ния у Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го мо­жет сви­де­тель­ст­во­вать о зап.-слав. при­над­леж­но­сти Л. (пе­ре­ход dj>dz). Этих Л.-«ля­дян» час­то ото­жде­ст­в­ля­ют с «ля­ди­ча­ми»-Lendizi, из­вест­ны­ми по «Ба­вар­ско­му гео­гра­фу» (пе­ре­чень на­ро­дов Центр. и Вост. Ев­ро­пы 2-й пол. 9 в.). Не­ко­гда по­пу­ляр­ная в поль­ской нау­ке ве­ли­ко­поль­ская ло­ка­ли­за­ция Л. ны­не ос­по­ре­на. Т. Ва­си­лев­ский вы­ска­зал точ­ку зре­ния о то­ж­де­ст­ве Л. с ду­ле­ба­ми, од­нако это­му про­ти­во­ре­чит упо­ми­на­ние Л. в «Ба­вар­ском гео­гра­фе» (под назв. Len­dizi) на­ря­ду с бу­жа­на­ми (см. в ст. Во­лы­ня­не), ве­ро­ят­ны­ми по­том­ка­ми ду­ле­бов.

Ис­хо­дя из сум­мы дан­ных письм. ис­точ­ни­ков, мож­но за­клю­чить, что Л. яв­ля­лись дос­та­точ­но круп­ным пле­мен­ным об­ра­зо­ва­ни­ем на рус.-польск. по­гра­ни­чье. На вос­то­ке аре­ал Л. за­хва­ты­вал по край­ней ме­ре вер­хо­вья зап. при­то­ков При­пя­ти. Они, ве­ро­ят­но, про­жи­ва­ли вос­точ­нее кра­ков­ских вис­лян и юж­нее ма­зов­шан, на Сан­до­мир­щи­не, а вост. гра­ни­ца их рас­се­ле­ния про­хо­ди­ла по Зап. Бу­гу (Х. Лов­мянь­ский) и вер­ховь­ям Сты­ри. Ес­ли эта ло­ка­ли­за­ция вер­на, то пле­мен­ная тер­ри­то­рия Л. вклю­ча­ла Чер­вен­ские го­ро­да, а так­же об­ласть на во­до­раз­де­ле ме­ж­ду Дне­ст­ром, При­пя­тью и Зап. Бу­гом, на­хо­див­шую­ся (вме­сте с Кра­ков­ской зем­лёй) под кон­тро­лем Че­хии в 3-й четв. 10 в. Гра­ни­цы этой об­лас­ти (по «Бу­гу и Сты­ри») от­ра­зи­лись в уч­ре­дит. гра­мо­те Праж­ской епи­ско­пии (973, под­твер­жде­на в 1086) в ка­че­ст­ве её вост. пре­де­лов. Не ис­клю­че­но, что Л. при­над­ле­жал так­же и г. Пе­ре­мышль (Г. Ля­бу­да). Т. о., пле­мен­ной аре­ал Л. рас­по­ла­гал­ся на ак­тив­но функ­цио­ни­ро­вав­шем в 10 в. (а ве­ро­ят­но, уже и в 9 в.) тран­зит­ном тор­го­вом пу­ти, про­хо­див­шем че­рез Пра­гу, Кра­ков, Чер­вен­ские го­ро­да и Ки­ев, что обусловило ин­те­рес к это­му ре­гио­ну ки­ев­ских кня­зей уже при кн. Иго­ре. Врем. ос­лаб­ле­ние Др.-рус. гос-ва в сер. 10 в. при­ве­ло к по­те­ре им кон­тро­ля над вост. Л., ко­то­рые ока­за­лись под вла­стью чеш­ских Прже­мы­сло­ви­чей и бы­ли воз­вра­ще­ны в ор­би­ту влия­ния ки­ев­ских кня­зей толь­ко ок. 980 Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем. По­сле при­сое­ди­не­ния ок. 990 Кра­ков­ской зем­ли к дер­жа­ве поль­ских Пяс­тов тер­ри­то­рия Л. бы­ла по­де­ле­на ме­ж­ду Поль­шей и Ру­сью. В 1018 польск. кн. Бо­ле­слав I Храб­рый за­хва­тил Чер­вен­ские го­ро­да, од­на­ко уже в нач. 1030-х гг. уси­лия­ми ки­ев­ско­го кн. Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го и чер­ни­гов­ско­го кн. Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча они бы­ли воз­вра­ще­ны в со­став Др.-рус. го­су­дар­ст­ва.

Ис­точн.: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Weimar, 1952. Bd 6. Tl 2. № 390; Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный. Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей. 2-е изд. М., 1991; На­за­рен­ко А. В. Опи­са­ние го­ро­дов и об­лас­тей к се­ве­ру от Дуная, или Ба­вар­ский гео­граф // На­за­рен­ко А. В. Не­мец­кие ла­ти­ноя­зыч­ные ис­точ­ни­ки IX–XI вв.: Тек­сты, пе­ре­вод, ком­мен­та­рий. М., 1993.

Лит.: Łowmiański H. Początki Polski. Warsz., 1973. T. 5; Wasilewski T. Dulebowie – Lędzi­anie – Chorwaci // Przegląd Historyczny. 1976. T. 67. № 2; Labuda G. Studia nad początkami Państwa Polskiego. Poznań, 1988. T. 2; Par­czew­ski M. Początki kształtowania się pol­sko-ru­skiej rubieży etnicznej w Karpatach. Kraków, 1991; idem. Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej // Civitas Schinesghe cum pertinentiis. Toruń, 2003; На­за­рен­ко А. В. Древ­няя Русь на ме­ж­ду­на­род­ных пу­тях. М., 2001.

Вернуться к началу