Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ПОДГО́РИЦА

 • рубрика

  Рубрика: География

 • родственные статьи
 • image description

  В книжной версии

  Том 26. Москва, 2014, стр. 538

 • image description

  Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. В. Кузьмичёва (история), М. М. Лобанов (экономика)

ПОДГО́РИЦА, глав­ный го­род Чер­но­го­рии, адм. центр од­ноим. му­ни­ци­па­ли­те­та (оп­шти­ны). Нас. 155,7 тыс. чел. (2011, пе­ре­пись); круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей в стра­не. Рас­по­ло­жен на юге Чер­но­го­рии, в Ска­дар­ской кот­ло­ви­не, у под­но­жия гор­ных хреб­тов Пре­кор­ни­ца (к се­ве­ру от П.) и Жие­во (к вос­то­ку), на р. Мо­ра­ча и её при­то­ках Риб­ни­ца и Зе­та. Гл. узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог стра­ны. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Го­лу­бов­ци (в 11 км к югу от цен­тра го­ро­да).

В 1-м тыс. до н. э. на тер­ри­то­рии совр. П. про­жи­ва­ли ил­ли­рий­ские пле­ме­на. Во 2–1 вв. до н. э. за­воё­ва­на рим­ля­на­ми, ос­но­вав­ши­ми по­се­ле­ние Бир­зи­ми­нум или Бир­зи­ми­ни­ум (Bir­zi­mi­num, Birzi­mi­nium). В 5 в. за­се­ле­на сла­вя­на­ми, ос­но­вав­ши­ми по­се­ле­ние Риб­ни­ца (на­зва­но по од­но­им. ре­ке; упо­ми­на­ет­ся в ле­то­пи­сях как ме­сто ро­ж­де­ния Сте­фа­на Не­ма­ни). По­се­ле­ние вхо­ди­ло в со­став гос-ва Зе­та, с 12 в. – гос-ва Не­ма­ни­чей. Как П. впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1326 (по назв. рас­по­ло­жен­но­го ря­дом хол­ма Го­ри­ца). В 1360-х гг. – 1421 во вла­де­нии ди­на­стии Бал­ши­чей, за­тем дес­по­та С. Ла­за­ре­ви­ча, с 1427 дес­по­та Г. Бран­ко­ви­ча, при ко­то­ром ста­но­вит­ся сто­ли­цей Зе­ты. В 1474 за­хва­че­на вой­ска­ми Ос­ман­ской им­пе­рии, ста­ла од­ним из опор­ных пунк­тов тур. войск на Бал­ка­нах. С 1479 в со­ста­ве Ска­дар­ско­го санд­жа­ка, в 1499 пе­ре­име­но­ва­на в Бо­гурт­лен. В сер. 16 в. упо­ми­на­ет­ся как центр ка­ды­лы­ка. С 1864 адм. центр Ска­дар­ско­го ви­лай­е­та Ос­ман­ской им­пе­рии. По ре­ше­нию Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 во­шла в со­став не­за­ви­си­мо­го кня­же­ст­ва (с 1910 ко­ро­лев­ст­ва) Чер­но­го­рия (то­гда же воз­вра­ще­но назв. «П.»). В 1885 со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с г. Плав­ни­ца, в 1892 – с г. Це­ти­не. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на австр. вой­ска­ми (янв. 1916 – но­яб. 1918). 24–26.11.1918 ме­сто за­се­да­ния Скуп­щи­ны, при­няв­шей ре­ше­ние о вхо­ж­де­нии Чер­но­го­рии в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 Ко­ро­лев­ст­во Юго­сла­вия). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, в апр. 1941, ок­ку­пи­ро­ва­на итал., в сент. 1943 – герм. вой­ска­ми. В окт. 1943, мае и но­яб. 1944 под­верг­лась бом­бар­ди­ров­кам ВВС США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ос­во­бо­ж­де­на 19.12.1944 час­тя­ми На­род­но-ос­во­бо­дит. ар­мии Юго­сла­вии. С апр. 1945 сто­ли­ца На­род­ной (за­тем Со­циа­ли­стич.) Рес­пуб­ли­ки Чер­но­го­рия в со­ста­ве Юго­сла­вии. 13.7.1946 пе­ре­име­но­ва­на в Ти­то­град (в честь И. Ти­то). В 1992–2006 в со­ста­ве Со­юз­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия. 2.4.1992 по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма го­ро­ду воз­вра­ще­но ис­то­рич. назв. В 2003–06 в со­ста­ве Гос. Сою­за Сер­бии и Чер­но­го­рии. С 2006 статус гл. города Черногории, ме­сто­на­хож­де­ние пра­ви­тель­ст­ва и Скуп­щи­ны.

Ис­то­рич. центр го­ро­да на­хо­дит­ся на ле­во­бе­ре­жье р. Мо­ра­ча, близ мес­та впа­де­ния в неё р. Риб­ни­ца. Рас­по­ло­жен­ные на ле­вом бе­ре­гу р. Риб­ни­ца ста­рые рай­оны Ста­ра-Ва­рош и Драч со­хра­ни­ли плот­ную за­строй­ку и ср.-век. пла­ни­ров­ку. В чис­ле со­ору­же­ний пе­рио­да тур. вла­ды­че­ст­ва: руи­ны кре­по­сти Де­пе­дё­ген (1474–1477; на мес­те серб. кре­по­сти 12 в. Не­ма­нин Град; раз­ру­ше­на взры­вом в 1878) и тур. бань (ха­мам), ме­че­ти Ста­ро­до­гань­ска (кон. 15 – 16 вв., арх. Скен­дер Ча­уш, пе­ре­ст­рое­на) и Ос­ма­на­ги­ча (кон. 18 в., раз­ру­ше­на в 1944, вос­ста­нов­ле­на в 1997), жи­лые до­ма 17–19 вв. С име­нем Хад­жи-Ха­физ-па­ши Ос­ма­на­ги­ча свя­за­но строи­тель­ст­во ча­со­вой баш­ни (Са­хат-ку­ла; 1667, крест ус­та­нов­лен ок. 1890) и мос­та че­рез р. Риб­ни­ца (т. н. мост Хад­жи-па­ши; на ос­но­ве др.-рим. мос­та; пе­ре­стро­ен в 15 и 18 вв.). В 1880-е гг. на пра­вом бе­ре­гу р. Риб­ни­ца соз­дан Но­вый го­род (Но­ва-Ва­рош) с пря­мо­уголь­ны­ми в пла­не квар­та­ла­ми (пе­ре­стро­ен по­сле раз­ру­ше­ний 1943–44). Со­хра­нил­ся ряд до­мов, в т. ч. дом Р. Кус­ле­ва (1916). Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний – пра­во­слав­ная ц. Св. Ге­ор­гия (11 – нач. 12 вв., пе­ре­строе­на в 16 в.; фре­ски кон. 16 – нач. 17 вв.; у под­но­жия хол­ма Го­ри­ца), две рим­ско-ка­то­лич. церк­ви: Св. Серд­ца Ии­су­со­ва (1969; арх. З. Врклян; в сти­ле бру­та­лиз­ма) и Св. Ан­то­ния в Ту­зи (1930–99; в нео­ро­ман­ском сти­ле).

Подгорица. Собор Воскресения Христова. 1993–99. Архитектор П. Ристич.

В 1948–50 че­рез р. Мо­ра­ча со­ору­жён мост им. Б. Йо­ва­но­ви­ча (арх. Б. Же­жель; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2008). В 1950-е гг. на её пра­вом бе­ре­гу воз­ник­ла но­вая часть го­ро­да; сре­ди со­ору­же­ний – мно­го­функ­цио­наль­ный ста­ди­он «Под­го­ри­ца» (1945, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2004–06), боль­нич­ный ком­плекс (1961, арх. З. Ду­мен­гич), гос­ти­ни­ца «Под­го­ри­ца» (1967, арх. С. Ра­де­вич), уни­вер­маг «Бе­ко» (1970-е гг., арх. Б. Ми­лич), спор­тив­ный центр «Мо­ра­ча» (1978), ком­плекс Ун-та Чер­но­го­рии, со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1993–99, арх. П. Рис­тич; са­мый боль­шой пра­во­слав­ный храм стра­ны), мост Ты­ся­че­ле­тия (2005, арх. М. Ули­че­вич), ра­дио­баш­ня на Дай­баб­ском хол­ме (2008–11). В пар­ке Пет­ро­ви­ча (Кру­ше­вац) со­хра­ни­лись двор­цо­вый ком­плекс ко­ро­ля Ни­ко­лы I Пет­ро­ви­ча Не­го­ша (1891; вклю­ча­ет «Дом по­чёт­ной стра­жи» и др.) и ц. Св. Ди­мит­рия (1894; арх. М. Ле­пе­тич).

В сев. час­ти П. – руи­ны г. Дук­ля (раз­ру­шен в 5–7 вв.). Со­хра­ни­лись эле­мен­ты по­стро­ек 2–3 вв., в т. ч. час­ти гор. стен, фо­ру­ма с ба­зи­ли­кой и терм. В р-не До­ля­ни, на тер­ри­то­рии быв. мон. Зла­ти­ца, – руи­ны двух ран­не­хри­сти­ан­ских хра­мов (оба – кон. 5 – нач. 6 вв.). В юж. час­ти го­ро­да – пра­во­слав­ный мон. Дай­ба­бе (1897). Па­мят­ни­ки: Пет­ру II Пет­ро­ви­чу Не­го­шу (1954, скульп­тор С. Стоя­но­вич), пар­ти­за­нам на хол­ме Го­ри­ца (1957, скульп­тор Д. Джу­ро­вич, арх. В. Джо­кич), Ка­ра­ге­ор­гию (1960-е гг., скульп­тор Стоя­но­вич), жерт­вам бом­бар­ди­ро­вок П. (1994, арх. В. Кне­же­вич), А. С. Пуш­ки­ну (2002), В. С. Вы­соц­ко­му (2004; оба – скульп­тор А. М. Та­ра­ты­нов), Ни­ко­ле I Пет­ро­ви­чу Не­го­шу (2005, скульп­тор Р. Рад­ми­ло­вич), Пет­ру I Пет­ро­ви­чу Не­го­шу (2006, скульп­тор Н. Шош­кич).

П. – ве­ду­щий в стра­не центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Две ака­де­мии на­ук и ис­кусств: Чер­но­гор­ская (1973) и Дук­лян­ская (1998); Ар­хео­ло­гич. ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1961). Ун-т Чер­но­го­рии (1974; един­ст­вен­ный гос. вуз Чер­но­го­рии). Нац. б-ка им. Р. Лю­мо­ви­ча (1881). Му­зеи: Го­род­ской (1950), ес­теств. ис­то­рии (1955), М. Ми­ля­но­ва (1971), Га­ле­рея иск-в (1984). Нац. те­атр Чер­но­го­рии (1953; дра­ма и опе­ра), Гор. те­атр (1951; в его со­ста­ве – дет­ский и ку­коль­ный те­ат­ры). Сим­фо­нич. ор­кестр (2007). Меж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: аль­тер­на­тив­ных те­ат­ров FIAT (во­зоб­нов­лён в 2005; еже­год­но), Де­кабрь­ская сце­на ис­кусств DEUS (с 1993), «Под­го­риц­кое куль­тур­ное ле­то».

Круп­ней­ший эко­но­мич. центр стра­ны. Ос­но­ва гор. хо­зяй­ст­ва – сфе­ра ус­луг; её ве­ду­щие сек­то­ра: фи­нан­со­вые, транс­порт­ные ус­лу­ги, тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние и куль­ту­ра. Здесь раз­ме­ща­ют­ся Центр. банк Чер­но­го­рии, две фон­до­вые бир­жи (Чер­но­гор­ская и NEX), штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших нац. транс­порт­ных, тор­го­вых, стра­хо­вых ком­па­ний и ком­мерч. бан­ков. Аэ­ро­порт Го­лу­бов­ци (ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го с 2007) – глав­ный в стра­не по об­слу­жи­ва­нию при­бы­ваю­щих на от­дых иностр. ту­ри­стов. Важ­ней­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный центр Чер­но­го­рии. Под­го­риц­кий алю­ми­ние­вый ком­би­нат (под кон­тролем рос. РУСАЛ), на его до­лю при­хо­дит­ся ок. 1/2 стои­мо­сти пром. про­дук­ции и экс­пор­та стра­ны. Ис­поль­зу­ет ме­ст­ные (из г. Ник­шич) и им­порт­ные (дос­тав­ля­ют­ся из мор. пор­та Бар) бок­си­ты; про­из­во­дит гли­но­зём (мощ­ность 280 тыс. т в год) и пер­вич­ный алю­ми­ний (120 тыс. т в год). Ор­га­ни­зац. центр од­но­го из ос­нов­ных в стра­не с.-х. рай­онов (близ П. вы­ра­щи­ва­ют ви­но­град, яб­ло­ки, сли­вы, пер­си­ки, ин­жир, бах­че­вые куль­ту­ры и др.). Ви­но­де­лие, про­из-во креп­ких ал­ко­голь­ных и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков, мяс­ных и мо­лоч­ных про­дук­тов, кон­ди­тер­ских и та­бач­ных из­де­лий. Сре­ди др. от­рас­лей пром-сти – хи­ми­че­ская (вы­пуск то­ва­ров бы­то­вой хи­мии, ги­гие­нич. средств и др.), ма­ши­но­строе­ние (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее, хо­ло­диль­ное и гид­рав­лич. обо­ру­до­ва­ние), стро­ит. ма­те­риа­лов и лёг­кая.

К се­ве­ру от П. – мон. Дже­лия-Пи­пер­ска (1637, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1994) с ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы; в 12 км к се­ве­ро-вос­то­ку – руи­ны ил­ли­рий­ской кре­по­сти Ме­теон (кон. 4 – нач. 3 вв. до н. э.; сохр. уча­ст­ки стен и ба­шен тур. пе­рио­да; внут­ри кре­по­сти – ц. Св. Ни­ко­лая, 1901).

Лит.: Лаи­но­ви А. Кра­так по­глед на про­шлост Ти­то­гра­да. Це­тиње, 1950; Раж­на­то­ви H. Из­вршењ е од­лу­ке Бер­лин­ског кон­греса о пре­даjи Под­го­ри­це Црноj Го­ри // Историjски за­пи­си. Ти­то­град, 1963. Књ. 1; 120 го­ди­на од ос­ло­бођења Под­го­ри­це. Под­го­ри­ца, 2000; Хра­бак Б. Под­го­ри­ца до по­чет­ка XIX виjе­ка. Бео­град, 2000.

Вернуться к началу