Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ДАШКЕ́ВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Авторы: А. И. Чуткий

ДАШКЕ́ВИЧ Ни­ко­лай Пав­ло­вич [4(16).8.1852, с. Бе­жов Жи­то­мир­ско­го у. Во­лын­ской губ., ны­не Чер­ня­хов­ский р-н Жи­то­мир­ской обл., Ук­раи­на – 20.1(2.2).1908, Киев], рос. и укр. ис­то­рик, фи­ло­лог, фольк­ло­рист, акад. Пе­терб. АН (1907), д. стат. сов. (1885). Дво­ря­нин. Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­ческий факультет университета Св. Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1873; уче­ник В. Б. Ан­то­но­ви­ча), там же при­ват-до­цент (1877–84), проф. (1884–1907) ка­фед­ры ис­то­рии западно-ев­ропейских ли­те­ра­тур.

Од­ним из пер­вых на­чал изу­че­ние «Бо­ло­хов­ской зем­ли», ло­ка­ли­зо­вал её в пре­де­лах Вост. Во­лы­ни («Бо­ло­хов­ская зем­ля и её зна­че­ние в рус­ской ис­то­рии», 1876, и др.). Обос­но­вы­вал вер­сию о про­ис­хо­ж­де­нии ка­за­ков от бо­ло­хов­цев. Изу­чал ис­то­рию Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва, его ди­плом­ная ра­бо­та «Кня­же­ние Да­нии­ла Га­лиц­ко­го по рус­ским и ино­стран­ным из­вес­ти­ям» (1873) со­хра­ня­ет своё на­уч. зна­че­ние. Ввёл в на­уч. обо­рот ряд ис­точ­ни­ков по ср.-век. ис­то­рии Ук­раи­ны [«Прид­не­про­вье и Ки­ев по не­ко­то­рым па­мят­ни­кам древ­не-се­вер­ной ли­те­ра­ту­ры», 1886; «Опи­са­ние Чер­но­мо­рья, со­став­лен­ное Эми­ди­ем д’Ас­ко­ли в 1634 г.», 1891; «Один из па­мят­ни­ков ре­ли­ги­оз­ной по­ле­ми­ки XVI в.: по­сла­ние Яну­ша, ко­ро­ля Угор­ско­го, к про­ту Афон­ской го­ры (1534 г.) и от­вет по­след­не­го», 1901; «Не­сколь­ко сле­дов об­ще­ния Юж­ной Ру­си с юго-сла­вя­на­ми», 1904].

В ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии был по­сле­до­ва­те­лем срав­нит. ме­то­да. Обос­но­вал тес­ную связь сю­жет­ных ли­ний зап.-ев­роп. и вост.-слав. фольк­ло­ра и ли­те­ра­тур («Древ­не-кельт­ский на­род­ный эпос о ко­ро­ле Ар­ту­ре и ви­тя­зях Круг­ло­го Сто­ла и бы­ле­вые пес­ни Кие­во-Га­лиц­кой Ру­си», 1886), а так­же воз­ник­но­ве­ние укр. дум на ос­но­ве др.-рус. бы­лин («К во­про­су о про­ис­хо­ж­де­нии рус­ских бы­лин», 1883; «Олек­сий По­по­вич, ду­мы "Про бу­рю на Чор­но­му морi"», 1906). Ав­тор ра­бот о твор­че­ст­ве Н. В. Го­го­ля, И. П. Кот­ля­рев­ско­го, А. С. Пуш­ки­на и И. С. Тур­ге­не­ва.

Соч.: Из ис­то­рии сред­не­ве­ко­во­го ро­ман­тиз­ма. Ска­за­ние о св. Граа­ле. К., 1877; Пе­ре­го­во­ры пап с Да­нии­лом Га­лиц­ким об унии Юго-За­пад­ной Ру­си с ка­то­ли­че­ст­вом. К., 1884; За­мет­ки по ис­то­рии Ли­тов­ско-Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва. К., 1885; Ро­ман­ти­ка Круг­ло­го Сто­ла в ли­те­ра­ту­рах и жиз­ни За­па­да. К., 1890; Ры­цар­ский эпос в Ита­лии по­сле Арио­сто. К., 1890.

Лит.: Па­мя­ти по­чет­но­го чле­на Ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва Не­сто­ра-ле­то­пис­ца… Н. П. Даш­ке­ви­ча. К., 1908; Чут­кий А. Заповіт М. П. Даш­ке­ви­ча: спро­ба ідентифікації осо­би­сто­сті // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церк­ви, нау­ки і куль­ту­ри. Київ, 1999. Вип. 3; он же. Про­фе­сор М. П. Даш­ке­вич в Уні­вер­си­теті Св. Во­ло­ди­ми­ра // Там же. Київ, 2003. Вип. 5; он же. Релігійний кон­текст у науковій діяльності та при­ват­но­му житті М. П. Даш­ке­ви­ча // Київська ста­ро­ви­на. 2001. № 2.

Вернуться к началу