Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

НО́ВГОРОД-СЕ́ВЕРСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО

Авторы: А. В. Кузьмин (1239–1523), А. П. Пятнов (до 1239)

НО́ВГОРОД-СЕ́ВЕРСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО, гос.-по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ние в Се­вер­ской зем­ле в кон. 11 в. – 1523. До нач. 13 в. на­хо­ди­лось в со­ста­ве Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва, во 2-й пол. 14 в. – 1500 – Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ), в 1500–23 – Рус. гос-ва. Сто­ли­ца – Нов­го­род-Се­вер­ский (до 1239; нач. 14 в. – 1523).

От­но­си­тель­но вре­ме­ни воз­ник­но­ве­ния Н.-С. к. в ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ют разл. точ­ки зре­ния. Тра­ди­ци­он­но оно свя­зы­ва­ет­ся с ре­ше­ния­ми Лю­беч­ско­го съез­да 1097, на ко­то­ром, по мне­нию боль­шин­ст­ва ис­сле­до­ва­те­лей, Н.-С. к. бы­ло за­кре­п­ле­но за кн. Оле­гом Свя­то­сла­ви­чем (ум. в 1115; воз­мож­но, вла­дел эти­ми зем­ля­ми до 1097). Н.-С. к. вклю­ча­ло тер­ри­то­рии в верх­нем и сред­нем бас­сей­не р. Дес­на (ле­вый при­ток р. Днепр), во­лос­ти в «Лес­ной зем­ле» и об­лас­ти «Вя­ти­чи», зем­ли от Снов­ска и Ста­ро­ду­ба на за­па­де до Кур­ско­го По­се­мья на вос­то­ке. На се­ве­ро-вос­то­ке в Верх­нем По­до­нье Н.-С. к. гра­ни­чи­ло с Прон­ским кня­же­ст­вом, на юге – с ко­чевь­я­ми по­лов­цев, до­хо­див­ших до устья р. Во­ро­неж.

По­сле 1115 Н.-С. к. унас­ле­до­ва­ли сы­но­вья Оле­га Свя­то­сла­ви­ча, в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском до 1127, по всей ви­ди­мо­сти, кня­жил Все­во­лод Оль­го­вич. С нач. 1140-х гг. в ка­че­ст­ве пра­ви­те­ля Н.-С. к. вы­сту­па­ет его млад­ший брат Свя­то­слав Оль­го­вич, су­мев­ший при под­держ­ке рос­то­во-суз­даль­ско­го кн. Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го от­сто­ять в 1146–47 свои вла­де­ния от при­тя­за­ний двою­род­ных брать­ев (в пер­вую оче­редь, Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча).

На вре­мя прав­ле­ний Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча (до 1157), его пле­мян­ни­ка – Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча (1157–64) и сы­но­вей – Оле­га Свя­то­сла­ви­ча (1164–80) и Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча (1180–98) при­шёл­ся рас­цвет Н.-С. к. до­мон­голь­ско­го пе­рио­да. Его пра­ви­те­ли ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в борь­бе за ки­ев­ский стол: в 1149–51 и 1155 (на сто­ро­не кн. Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го); в 1157–58, 1160–1161; в 1169 и 1173 (уча­ст­вуя в по­хо­дах войск коа­ли­ций, со­б­ран­ных вла­ди­мир­ским кн. Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским); в 1181 (под­дер­жи­вая кн. Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча). Не­од­но­крат­но совер­ша­ли по­хо­ды на по­лов­цев для за­щи­ты юж. гра­ниц рус. кня­жеств: кн. Олег Свя­то­сла­вич ещё до сво­его во­кня­же­ния в 1159; кн. Игорь Свя­то­сла­вич в 1172, 1184 (два­ж­ды), 1185 (со­бы­ти­ям это­го не­удач­но­го по­хо­да по­свя­ще­но «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве»), 1191, 1191/92. Опи­ра­ясь на сис­те­му ле­ст­вич­но­го на­сле­до­ва­ния, не­ко­то­рые из пра­ви­те­лей Н.-С. к. за­ни­ма­ли чер­ни­гов­ский стол (Свя­то­слав Оль­го­вич в 1157–64, Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич в 1164–80, Игорь Свя­то­сла­вич в 1198–1201). В 1164 и 1174 кн. Олег Свя­то­сла­вич без­ус­пеш­но бо­рол­ся с кн. Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем (в пер­вом слу­чае за об­ла­да­ние чер­ни­гов­ским сто­лом, во вто­ром – за г. Ста­ро­дуб).

Во 2-й пол. 12 – нач. 13 вв. в Н.-С. к. сфор­ми­ро­ва­лись удель­ные кня­же­ст­ва (сре­ди них – Кур­ское кня­же­ст­во, Пу­тивль­ское, Труб­чев­ское, Рыль­ское кн-ва). В 1-й пол. 13 в. зна­че­ние Нов­го­ро­да-Се­вер­ско­го как еди­но­го цен­тра Н.-С. к. упа­ло, в ле­то­пи­сях да­же нет упо­ми­на­ний имён нов­го­род-се­вер­ских кня­зей. Вой­ска Н.-С. к. уча­ст­во­ва­ли в Калк­ской бит­ве 1223. В 1239 мн. го­ро­да и во­лос­ти Н.-С. к. (в т. ч. Нов­го­род-Се­вер­ский) бы­ли со­жже­ны и ра­зо­ре­ны в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия.

Унич­то­же­ние Нов­го­ро­да-Се­вер­ско­го при­ве­ло к то­му, что в прав­ле­ние кн. Фео­до­ра (Мсти­сла­ва) (из­вес­тен толь­ко по дан­ным си­но­ди­ков) сто­ли­ца Н.-С. к., по-ви­ди­мо­му, бы­ла пе­ре­не­се­на в др. го­род. По­сле 1242/43 на ос­но­ве Н.-С. к. воз­ник­ла Нов­го­род­ская тьма, на ко­то­рую ор­дын­ские ха­ны ста­ли вы­да­вать отд. яр­лык. В пе­ри­од мон­го­ло-та­тар­ско­го ига про­дол­жи­лось дроб­ле­ние Н.-С. к.: во 2-й пол. 13 в. воз­ник­ли Вор­голь­ское и Ли­по­вич­ское кня­же­ст­ва, нов­го­род-се­вер­ские кня­зья ут­ра­ти­ли пра­ва на во­лос­ти в «Лес­ной зем­ле» и в «Вя­ти­чах», Брян­ская и Пу­тивль­ская во­лос­ти во­шли в со­став вла­де­ний вел. кн. Ро­ма­на Ми­хай­ло­ви­ча Ста­ро­го и его по­том­ков; продол­жа­ло су­ще­ст­во­вать Труб­чев­ское кн-во. По­сле вос­ста­нов­ле­ния в нач. 14 в. Нов­го­ро­да-Се­вер­ско­го в не­го был воз­вра­щён гл. стол Оль­го­ви­чей в Се­вер­ской зем­ле. По дан­ным т. н. Лю­бец­ко­го си­но­ди­ка, в 14 в. пра­ви­те­ля­ми Н.-С. к. яв­ля­лись кня­зья Кон­стан­тин Да­вы­до­вич, его сын Ти­мо­фей и Дмит­рий (сын или внук «Свя­то­слав­ля»).

По-ви­ди­мо­му, в сер. 1360-х гг. яр­лык на Н.-С. к. от ха­на Ма­мае­вой Ор­ды Аб­дул­ла­ха по­лу­чил ли­тов. кн. Оль­герд, в ре­зуль­та­те че­го оно во­шло в со­став ВКЛ. В по­след­ней четв. 14 – нач. 15 вв. про­изо­шёл но­вый по­ли­тич. рас­цвет Н.-С. к., боль­шую роль в этом сыг­ра­ло ме­ст­ное бо­яр­ст­во, вы­сту­пав­шее га­ран­том ло­яль­но­сти ме­ст­ных кня­зей по от­но­ше­нию к пра­ви­те­лям ВКЛ. Вой­ска Н.-С. к. уча­ст­во­ва­ли в по­хо­дах на зем­ли Моск. кн-ва и его со­юз­ни­ков (1372, вой­на 1406–08), в не­удач­ной для войск ВКЛ бит­ве с ор­дын­ца­ми на р. Вор­ск­ла (12.8.1399); сыг­ра­ли важ­ную роль в по­бе­де ли­тов. кн. Ягай­ло над ли­тов. кн. Кей­сту­том (1382), оса­де Грод­но, обо­ро­няе­мо­го кн. Ви­тов­том и ры­ца­ря­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на (1390), окон­ча­тель­ной ли­к­ви­да­ции не­за­ви­си­мо­сти Смо­лен­ско­го кня­же­ст­ва (1404). В кон. 1370–1390-х гг. в Н.-С. к. кня­жи­ли Дмит­рий-Ко­ри­бут Оль­гер­до­вич (1377–93) и Фё­дор Лю­бар­то­вич (с 1393). Крат­ко­вре­мен­ный (1408–09) вы­езд Свид­ри­гай­ло вме­сте с князь­я­ми-со­юз­ни­ка­ми, боя­ра­ми и их во­ен­но-слу­жи­лы­ми дво­ра­ми на служ­бу к вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию I Дмит­рие­ви­чу соз­дал пер­вый пре­це­дент, ко­гда Се­вер­ская зем­ля (вклю­чая Н.-С. к.), пусть и фор­маль­но, ока­за­лась под вла­стью вел. кня­зей мо­с­ков­ских. В 1410–20-х гг. пра­ви­те­ля­ми Н.-С. к. яв­ля­лись Си­гиз­мунд Ко­ри­бу­то­вич (1411/12 – не ра­нее 1420) и Свид­ри­гай­ло (не ра­нее 1420 – 1430), в со­ста­ве войск ко­то­ро­го во­ен. от­ря­ды из Н.-С. к. при­ни­ма­ли уча­стие в вой­не Поль­ши и ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном (1422), по­хо­де вел. кн. ли­тов­ско­го Ви­тов­та на Нов­го­род (1428) и в гражд. вой­не в ВКЛ в 1432–38. В 1446 – нач. 1447, во вре­мя Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425–53, ряд во­лос­тей Н.-С. к. вхо­дил в сфор­ми­ро­ван­ный удел отъ­е­хав­ше­го в ВКЛ пра­вну­ка ли­тов. кн. Оль­гер­да – бо­ров­ско-сер­пу­хов­ско­го кн. Ва­си­лия Яро­сла­ви­ча. Ле­том 1449 часть Н.-С. к. бы­ла за­хва­че­на вой­ска­ми ха­на Боль­шой Ор­ды Се­ид-Ах­ме­да, под­дер­жи­вав­ше­го кн. Ми­хаи­ла Си­гиз­мун­до­ви­ча, ко­то­рый вы­сту­пил про­тив ко­ро­ля поль­ско­го и вел. кн. ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка.

Вес­ной – ле­том 1454 на тер­ри­то­рии Н.-С. к. был сфор­ми­ро­ван удел вы­ехав­ше­го из Нов­го­ро­да на служ­бу в ВКЛ кн. Ива­на Дмит­рие­ви­ча Ше­мя­чи­ча (ум. не позд­нее 1487). Его де­ти при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в по­гра­нич­ных вой­нах с Рус. гос-вом и Крым­ским хан­ст­вом в 1487–99. В 1497 по при­ка­зу польск. ко­ро­ля Яна Ольб­рах­та нов­го­род-се­вер­ский кн. Ва­си­лий Ива­но­вич Ше­мя­чич уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив Мол­дав­ско­го кн-ва. В хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1500–1503 от­кры­то пе­ре­шёл вме­сте со свои­ми вла­де­ния­ми на сто­ро­ну вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча (ре­ше­ние об этом при­нял ещё в 1499), ко­то­ро­му при­сяг­нул 3.5.1500 и по­лу­чил ста­тус его «слу­ги». В 1500 кн. Ва­си­лий Ива­но­вич Ше­мя­чич, не­смот­ря на про­тес­ты вла­стей ВКЛ, рас­ши­рил Н.-С. к. за счёт Пу­тив­ля, Рыль­ска, Ра­до­го­ща и час­ти Се­вер­ской зем­ли, ко­то­рая ра­нее не вхо­ди­ла в его вла­де­ния. По Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 вла­де­ния кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча ос­та­лись в со­ста­ве Рус. гос-ва. Он вы­сту­пал од­ним из гл. за­щит­ни­ков юж. гра­ниц Рус. гос-ва от на­бе­гов пра­ви­те­лей Боль­шой Ор­ды и крым­ских ха­нов на­бе­гов, уча­ст­во­вал в рус.-ли­тов. вой­нах 1507–08 и 1512–22. Н.-С. к. пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние вско­ре по­сле 12.5.1523, ко­гда вы­зван­ный в Мо­ск­ву по при­ка­зу вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча кн. Ва­си­лий Ива­но­вич Ше­мя­чич был аре­сто­ван (ум. в за­клю­че­нии в 1529).

Лит.: Го­лу­бов­ский П. В. Ис­то­рия Се­вер­ской зем­ли до по­ло­ви­ны XIV ст. К., 1881; Ба­га­лей Д. И. Ис­то­рия Се­вер­ской зем­ли до по­ло­ви­ны XIV ст. К., 1882; Зо­тов Р. В. О чер­ни­гов­ских князь­ях по Лю­бец­ко­му си­но­ди­ку и о Чер­ни­гов­ском кня­же­ст­ве в та­тар­ское вре­мя. СПб., 1892; Wolff J. Kniaziowie Lite­w­sko-Ruscy od końca czternastego wieku. Warsz., 1895; Ан­дрiя­шев О.[М.] На­рис iсторiї ко­лонiзацiї Сi­верської землi до по­чат­ку XVI вi­ку // За­пис­ки iсторично-фiлологiчного вiд­дiлу ВУАН. Київ, 1928; Kuczyński S. M. Ziemie czerni­how­sko-siewierskie pod rz dami Litwy. Warsz., 1936; Кот­ляр М. Ф. До про­бле­ми утво­рен­ня Нов­го­род-Сіверсько­го князівства // Україн­сь­кий історичний жур­нал. 1995. № 6; Ру­си­на О. В. Сiверська зем­ля у складi Ве­ли­ко­го кня­зiв­ст­ва Ли­товсь­ко­го. Київ, 1998; Tęgowski J. Pierwsze pokole­nia Giedyminowiczów. Poz­nán; Wrocław, 1999; Суп­ру­нен­ко О. Б., Прий­мак В.В., Ми­ро­нен­ко К. М. Старожитностi зо­ло­то­ор­динь­ско­го ча­су Днiпровського лiсостепо­во­го Лiвобереж­жя. Київ; Пол­та­ва, 2004; Ряб­це­вич В. Н. О мо­не­тах Нов­го­род-Се­вер­ско­го и Ста­ро­дуб­ско­го уде­лов Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (по­след­няя чет­верть XIV в.) // Сред­не­ве­ко­вая ну­миз­ма­ти­ка Вос­точ­ной Ев­ро­пы. М., 2007. Вып. 2; Яс­новсь­ка Л. Пам’ят­ки Нов­го­род-Сiверського По­де­сен­ня IX–XIII ст.// Ар­хеологiчнi дослiдження Львiвського унi­вер­ситету. 2007. Вип. 10; Nikodem J. Kaributo maištas // Lietuvos istorijos metraštis. 2007 me­tai. Vilnius, 2008. [T.] 1; Хро­мо­ва I. Атри­бу­цiя мо­нет Чернiгово-Сiверського князiв­ства: про­бле­ми та здо­бут­ки // Сiверянський лiто­пис. 2008. № 3; она же. До пи­тан­ня про вплив джучидської монетної традицiї на фор­му­ван­ня мiсцевої монетної спра­ви в Українсько­му Поднiпров’ї се­ре­ди­ни – другої по­ло­ви­ни XIV ст. // Український iсторичний збiрник. Київ, 2009. Вип. 12; Зай­цев А. К. Чер­ни­гов­ское кня­же­ст­во, X–XIII вв. М., 2009; Кром М.М. Меж Ру­сью и Лит­вой. М., 2010; Ка­за­ков А. Л. Лiтописна «сiвера» i лiтописнi мiс­та Чернiгово-Сiверщини // Археологiя i дав­няя iсторiя України: Збiрник нау­ко­вих праць. Київ, 2010. Вип. 1.

Вернуться к началу